July 10, 2016
Motortrivia Team (10057 articles)

BMW Group Manufacturing Thailand ประกาศ สายการผลิตของโรงงานไม่มีขยะฝังกลบอีกต่อไป


Press Release

 

  บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ตั้งเป้าหมายขจัดปริมาณขยะด้วยวิธีฝังกลบให้เป็นศูนย์ และสามารถบรรลุเป้าหมายจนกล่าวได้ว่า สายการผลิตของโรงงานจะไม่มีขยะที่ต้องนำไปฝังกลบอีกต่อไป

  จากการที่ไม่ต้องนำของเสียหรือขยะไปฝังกลบ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย เลือกวิธีการในอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อรับผิดชอบต่อของเสียหรือขยะที่เกิดขึ้น โดยนำของเสียที่เป็นอันตรายไปผสมใหม่เพื่อใช้ร่วมกับเชื้อเพลิงเพื่อการเผาไหม้ ส่วนของเสียจากโรงอาหาร นำไปเป็นอาหารสัตว์ของชาวบ้านในพื้นที่ และของเสียชนิดอื่นๆ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ก็จะนำไปเข้าสู่กระบวนการผลิตให้เป็นเชื้อเพลิงจากขยะ หรือ Refuse Derived Fuel (RDF)

  มร. เจฟฟรีย์ กอดิอาโน ประธานกรรมการบริหาร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมมีความภูมิใจอย่างมาก ที่ความพยายามของพนักงานในโรงงานในประเทศไทย สามารถร่วมกันลดปริมาณของเสียที่เกิดจากสายการผลิตของเราได้ ด้วยการผลิตที่ปราศจากของเสียหรือขยะ ทำให้เราสามารถมุ่งมั่นในการผลิตยานยนต์คุณภาพชั้นเยี่ยม ขณะที่ลดของเสียที่เกิดจากการผลิตไปพร้อมกัน”

  ปัจจุบัน โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ใช้แคมเปญกระตุ้นด้วยการโฆษณา 3R เพื่อโปรโมทการทำงานแบบ การลด reducing, นำกลับมาใช้ใหม่ reusing และ รีไซเคิล recycling ร่วมกันสนับสนุนการสร้าง “ระบบสร้างคุณค่าเพิ่มในการผลิต” : Value-added Production System หรือ VPS ของบีเอ็มดับเบิลยู รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต และแนะนำพนักงานโดยระบุให้ได้ว่าวัสดุนั้นคืออะไร เพื่อหลีกเลี่ยงการกำจัดขยะ ซึ่งโรงงาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ใช้ความพยายามในการขจัดปริมาณขยะด้วยวิธีฝังกลบให้เป็นศูนย์ จากหลักการของระบบสร้างคุณค่าเพิ่มในการผลิต ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขยะเป็นศูนย์

  ด้วยหลักการที่คล้ายคลึงกันกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” : Corporate Social Responsibility หรือ CSR ที่มีความคาดหวังหลักเพื่อดำเนินการภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี โดยมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนี้ ช่วยให้ลดจำนวนถุงมือใช้แล้วจากสายการผลิต ที่ปัจจุบันได้จัดการทำความสะอาดและบริจาคให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น

  ขณะที่การดำเนินการลดจำนวนของเสียที่จับต้องได้ดำเนินต่อไป โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ก็ลงมือลดความสิ้นเปลืองทั้งการใช้น้ำ และพลังงาน ขณะเดียวกันพนักงานของโรงงานร่วมสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นในโครงการเพื่อสังคมซึ่งมีชื่อว่า Care for Water โดยบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จัดงบประมาณในการสนับสนุนการทำกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 500,000 บาท เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบการกรองน้ำ พร้อมมอบโซลูชั่นดังกล่าวให้แก่คนไทยในพื้นที่ขาดแคลนได้เข้าถึงการแหล่งน้ำสะอาด โดยแผนงานจะสนับสนุนหมู่บ้านในขอนแก่น และกำแพงเพชร ด้วยระบบการกรองน้ำสะอาด 200 ชุด ที่จะช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้ง ขณะเดียวกันก็สามารถจัดหาน้ำสะอาดสำหรับชุมชนได้เช่นกัน

   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.bmw.co.th