August 16, 2016
Motortrivia Team (7954 articles)

BMW มอบเครื่องกรองน้ำในโครงการ Care 4 Water


Press Release

 

  บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย สานต่อโครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ เพื่อมอบเครื่องกรองน้ำแก่ชาวบ้าน 200 ครอบครัวได้เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด ณ หมู่บ้านโนนกระยอม จังหวัดขอนแก่น และ หมู่บ้านวังไม้แดง จังหวัดกำแพงเพชร

  บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ และทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ เพื่อมอบเครื่องกรองน้ำ พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ และอันตรายที่เกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาดทั่วประเทศไทย ซึ่งเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด สามารถกรองน้ำให้สะอาดได้ถึง 3 ล้านลิตร เพียงพอสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน จะใช้ได้ไปจนตลอดชีวิต

  มร. เจฟฟรี่ย์ กอดิอาโน่ (Jeffrey Gaudiano) ประธานกรรมการบริหาร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย กล่าวว่า “หลังจากที่บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการนี้ในประเทศไทย ทำให้บริษัทฯ ได้เห็นถึงประโยชน์มากมายของโครงการฯ จึงเริ่มทำการสำรวจความต้องการเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดจากพนักงานในบริษัทฯ ในพื้นที่ๆขาดแคลน รวมไปถึงภูมิลำเนาของพนักงานในบริษัทฯ และข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังรณรงค์ให้คนไทยใส่ใจเรื่องคุณภาพน้ำดื่มเพราะมีคนไทยมากกว่า 1 ล้านคนที่มีปัญหาสุขภาพจากการดื่มน้ำไม่สะอาด”

  บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ได้สานต่อโครงการฯ โดยการจัดการฝึกอบรมวิธีการประกอบเครื่องกรองน้ำ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัครซึ่งเป็นพนักงานของโรงงานฯ 20 คน พร้อมทั้งสำรวจแหล่งชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของพนักงานทั่วประเทศ แหล่งที่อยู่อาศัยของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม และได้มอบเครื่องกรองน้ำจากโครงการฯ 100 ชุดแก่พนักงานที่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาด 100 ชุด สำหรับหมู่บ้านโนนกระยอม จังหวัดขอนแก่น และอีก 100 ชุด สำหรับหมู่บ้านวังไม้แดง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งทั้งสองจังหวัดนี้เป็นบ้านเกิดของพนักงานของเรา

   “ผมรู้สึกมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ และมีความสุขที่ได้มาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ รวมทั้งมีความสุขที่ได้มาทำงานเพื่อ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ในประเทศไทย โครงการนี้ไม่ได้เพียงช่วยเหลือให้คนไทยได้มีแหล่งน้ำที่สะอาดให้อุปโภคบริโภค แต่ยังทำให้พนักงานของบีเอ็มดับเบิลยู ได้มีโอกาสกลับไปตอบแทนบุญคุณแก่บ้านเกิด ได้กลับไปช่วยพัฒนาให้ชุมชนของตนเองได้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องกรองน้ำ 1 ชุด สามารถกรองน้ำสะอาดได้มากกว่า 3 ล้านลิตร หรือเพียงพอสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน ใช้ได้ไปจนตลอดชีวิต”  มร. กอดิอาโน กล่าว   


BMW Care 4 Water Project


 

Hyundai Smart Deal