August 17, 2016
Motortrivia Team (7997 articles)

Ford ชวนนักศึกษาส่งผลงานรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน


Press Release

 

  ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship 2016 เชิญชวนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 670,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครส่งผลงานเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคมถึง 30 กันยายน 2559

  โครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship 2016 ของฟอร์ดเป็นเวทีการแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 2 หลังจากได้เปิดโครงการครั้งแรกในปี 2558 ในปีนี้โครงการพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้แสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์สุดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนร่วมกันของผู้ขับขี่ยานพาหนะ

โครงการในปีนี้ มีกติกาตามรายละเอียดดังนี้
1.   ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั้งระดับ ปวช. หรือ ปวส. ทั่วประเทศ
2.   ส่งผลงานรูปแบบของทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน (ไม่รวมอาจารย์ที่ปรึกษา)
3.   ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดูแลและลงนามรับรองยืนยันสิทธิ์
4.   ดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน Facebook ฟอร์ด ประเทศไทย ford.co.th, tvburabha.com หรือ pda.or.th กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน
5.   ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารโครงงานสิ่งประดิษฐ์ (ที่ได้รับการตรวจสอบและการลงนามรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมแล้ว) และสำเนาบัตรนักศึกษาของผู้สมัครทุกคน มาทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เลขที่ 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วงเล็บมุมซอง (Go Further Innovator Scholarship 2016)
6.   พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลสำรองมาที่ [email protected].

  โครงการ Go Further Innovator Scholarship 2016 เปิดรับเอกสารโครงงานตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคมจนถึง 30 กันยายน 2559 โดยคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาเอกสารและคณะกรรมการจะประกาศผลผู้เข้ารอบจำนวน 20 ทีมวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ทาง ford.co.th, tvburabha.com หรือ pda.or.th  และ Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย Facebook: บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด Facebook: สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – PDA ทีมที่ได้รับการคัดเลือกต้องติดต่อกลับผู้ประสานงานโครงการฯ * เพื่อยืนยันสิทธิ์และยืนยันการ่วมส่งผลงานสิงประดิษฐ์ภายในระยะเวลา 3 วัน

หมายเหตุ : * ผู้ประสานงานโครงการฯ คุณสุดาพร ไชยสาร (หล่าน) 0-2158-6122 ต่อ 616 มือถือ 089-891-8610 โทรสาร 0-2158-6141 อีเมล์ [email protected]

  วันนำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษาจะจัดขึ้นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. พร้อมเข้าร่วมอบรมโครงการ Ford Driving Skills for Life ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ณ สโมสรราชพฤกษ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   


 

Hyundai Smart Deal