August 27, 2016
Motortrivia Team (10076 articles)

สมาคมผู้นำเข้าฯ เคลียร์ปัญหาภาษี CO2 กระตุ้นคลังฯ ปรับภาษีนำเข้า


Press Release

 

  สมาคมผู้นำเข้าฯ ร่วมมือกับภาครัฐยกระดับมาตรฐานรถนำเข้า ชูนโยบาย “รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส” ต้านรถนำเข้าผิด กม. เร่งเคลียร์ปัญหาภาษี CO2 และกระตุ้นคลังฯ ปรับลดภาษีนำเข้า พร้อมตั้งศูนย์รับร้องเรียนทุกปัญหารถนำเข้า

  นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส ในฐานะนายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่แห่งประเทศไทย หรือ Independent Car Importer and Distributor Association – ICIA เผยถึงทิศทางและนโยบายของสมาคมฯ หลังได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสมาคมฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ว่า:

   สมาคมฯ มีนโยบายในการผนึกกำลังกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐให้มีการประสานงานและสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่จากต่างประเทศ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ของประเทศไทย โดยคณะทำงานที่มีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานของทั้งธุรกิจรถยนต์นำเข้าและหน่วยงานของภาครัฐต่างๆ เพื่อสานความเข้าใจให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

  โดยเฉพาะในเรื่องของการรณรงค์การนำเข้ารถยนต์ที่ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และร่วมต่อต้านการนำเข้ารถยนต์ผิดกฎหมาย รวมถึงรถยนต์ที่หนีภาษี ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สร้างความเสื่อมเสีย และเสียงชื่อเสียงให้แก่บริษัทผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่เป็นอย่างมาก ทั้งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภค และทำให้หน่วยงานราชการขาดรายได้ที่จะนำมาสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอีกด้วย


นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส นายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่แห่งประเทศไทย


  ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการรณรงค์ไม่ให้สมาชิกของสมาคมฯ กระทำผิดกฎหมาย และร่วมกันสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่า รถยนต์ที่นำเข้าและจำหน่าย โดยผ่านบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะไม่มีรถยนต์ที่กระทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอน เพราะสมาคมฯ ไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนหรือเอาเปรียบผู้บริโภค

  พร้อมกันนี้ ทางสมาคมฯ มีนโยบายที่เร่งผลักดันในเรื่องของการร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับภาครัฐต่อปัญหาของขั้นตอนการจัดเก็บอัตราภาษีใหม่ของกรมสรรพสามิต ที่คำนวณจากค่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ หรือค่า CO2 ที่ปัจจุบันได้รับการแก้ไขในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงาน และระยะเวลาให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าในช่วงแรก ซึ่งในเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่เร่งดำเนินการและร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกับทางสมาคมฯ ได้เป็นอย่างดี

  อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรฐานการกำหนดภาษีรูปแบบใหม่ รวมถึงการจัดทำ ECO Sticker ที่ถือเป็นแนวคิดที่ดี และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค และประเทศชาติ หากเป็นเรื่องที่ใหม่ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ขั้นตอนในการดำเนินงานยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลาในการดำเนินงานค่อนข้างนาน เนื่องจากต้องร่วมงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐถึง 4 หน่วยงาน ประกอบกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และสถานที่ในการตรวจสอบค่ามาตรฐานยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อปริมาณรถยนต์นำเข้า ทำให้บริษัทผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องการกำหนดราคาจำหน่าย เนื่องจากไม่สามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างแท้จริง ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวน ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการจำหน่ายรถยนต์อีกด้วย

  ส่วนนโยบายที่เร่งด่วนอีกเรื่อง คือ ทางสมาคมฯ มีนโยบายที่จะเร่งผลักดันในเรื่องของการเจรจากับกระทรวงการคลัง เพื่อขอปรับลดอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ให้ต่ำลงกว่าอัตราปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคคนไทยที่ต้องการความหลากหลาย และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้น ประกอบกับอัตราภาษีดังกล่าวมีอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน และประกาศใช้มาเป็นเวลานานมากกว่า 30 ปี ทำให้ไม่เหมาะกับการแข่งขันหรือการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งทางสมาคมฯ มีนโยบายจะขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องดังกล่าว

  พร้อมกันนี้ ทางสมาคมฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานด้านบริการ โดยเฉพาะด้านบริการหลังการขาย ของสมาชิกในสมาคมฯ มากขึ้น เน้นการสร้างมาตรฐานและเพิ่มคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น และรองรับกับการแข่งขันของตลาดรถยนต์ที่มีทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

  นอกจากนี้ สมาคมฯ จะมีการวางระเบียบและมาตรฐานของสมาชิกในสมาคมฯ ที่พึ่งปฏิบัติต่อลูกค้า เพื่อลดปัญหาผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยมีนโยบายจัดตั้งเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องเรียน หรือเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ ของผู้บริโภคที่ประสบปัญหาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายจากบริษัทผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์จากต่างประเทศ

  นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทางสมาคมฯ ได้เร่งขยายจำนวนสมาชิกใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการร่วมผนึกกำลังในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน พร้อมส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มผู้ประกอบการ ด้วยการจัดกิจกรรมให้แก่หมู่สมาชิก ตามความเหมาะสม หรือตามคำแนะนำของสมาชิกในสมาคมฯ รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติอีกด้วย  


รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่แห่งประเทศไทย
01. นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส (คนที่ 5 จากซ้าย) นายกสมาคมฯ
02. นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช (คนที่ 4 จากซ้าย) อุปนายก
03. นายพีรศุษม์ ตันติยันกุล (คนที่ 5 จากขวา) อุปนายก
04. นายรัชพล ฐิติพลธำรง (คนที่ 4 จากขวา) เลขาธิการ
05. นายกีรติ เอี่ยมสิริธนากร (คนที่ 3 จากขวา) กรรมการ
06. นายอัครวัชร คงสิริกาญจน์ (คนที่ 2 จากขวา) กรรมการ
07. นายเอกฤทธิ์ แสงเสรีดำรง (คนที่ 1 จากขวา) กรรมการ
08. นายอภิชาต สมรพิทักษ์กุล (คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ
09. นายวิรัช เตชะมงคลาภิวัฒน์ (คนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ
10. นายอดุลย์ สวัสดี (คนที่ 1 จากซ้าย) กรรมการ
11. นายพสิษฐ์ วราห์บัณฑูรวิทย์ (ทำหน้าที่พิธีกร) กรรมการ