September 14, 2016
Motortrivia Team (6620 articles)

ไทยบริดจสโตน มอบทุนการศึกษากว่า 6.5 ล้านบาท


Press Release

 

  บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด นำโดย มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ.2559 ให้แก่นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 60 ทุน รวมมูลค่า 1,825,000 บาท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยในปีนี้ไทยบริดจสโตนได้จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 6,560,000 บาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาจำนวน 208 ทุน ให้แก่นิสิต นักศึกษาจาก 13 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

  โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของไทยบริดจสโตน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความเป็นผู้นำในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และกฎหมา ด้วยความมุ่งหวังว่านักศึกษาทุนไทยบริดจสโตนจะได้นำเงินทุนนี้ไปใช้ในการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

  มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กล่าวว่า “ไทยบริดจสโตนมีความภาคภูมิใจที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน เราต้องการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนเหล่านี้ให้มีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สังคมของการทำงาน นอกจากนี้ไทยบริดจสโตนยังอยากให้นิสิต นักศึกษาตั้งใจเรียนและร่วมกับเพื่อนๆได้ทำกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม”

  นับเป็นระยะกว่า 15 ปี ที่ไทยบริดจสโตนดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัทฯที่เชื่อมั่นว่าเมื่อเยาวชนไทยมีโอกาสทางการศึกษาจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ซึ่งการศึกษาที่มีคุณภาพจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืนต่อไป ดั่งพันธกิจของบริดจสโตน “รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า”  


 

Drunk Dont Drive