September 10, 2016
Motortrivia Team (8144 articles)

Hyundai พานักศึกษาเยี่ยมชมศูนย์บริการฯ เสริมสร้างทักษะความรู้


Press Release

 

  บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเพื่อการเรียนรู้ ต่อยอดการศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน หรือ Hyundai for Education โดยในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้คณะนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคดอนบอสโกเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่และศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการและคลังอะไหล่ ณ บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) สำนักงานใหญ่วิภาวดี

  กิจกรรมนี้มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคดอนบอสโกเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 80 คน โดยแบ่งนักศึกษาเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน เพื่อเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานด้านศูนย์บริการและเทคนิคต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วัน การอบรมเริ่มจากนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและให้รายละเอียดของรถยนต์ฮุนไดที่มีจำหน่ายในแต่ละรุ่น รวมไปถึงขั้นตอนการให้บริการแก่ลูกค้าในการนำรถยนต์เข้าตรวจเช็คและซ่อมบำรุง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการนัดหมายลูกค้าเพื่อนำรถเข้าตรวจเช็ค ไปจนกระทั่งส่งมอบรถให้กับลูกค้า จากนั้นจึงพานักศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อศึกษาดูงานในส่วนของศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนต่างๆอย่างใกล้ชิด และปิดท้ายด้วยการพาชมคลังอะไหล่ขนาดใหญ่ของฮุนได ที่มีพื้นที่กว่า 2,280 ตารางเมตร สามารถสต๊อกอะไหล่ได้มากถึง 17,000 ชิ้น เพื่อรองรับปริมาณรถยนต์ฮุนไดในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี

  โครงการ Hyundai for Education เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านความรู้ให้แก่เยาวชนไทย โดยเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนผ่านการพัฒนาการเรียนการสอน ให้รู้จักการแก้ไขปัญหาผ่านการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนโดยบริษัท ฮุนได มอเตอร์ คอมปานี ที่มุ่งเน้นให้ใส่ใจในการเสริมสร้างความรู้ของเยาวชน ซึ่งนอกจากการดูงานดังกล่าวแล้ว บริษัทฯยังได้มอบชิ้นส่วนอะไหล่, เครื่องมือพิเศษด้านเทคนิค และชุดเครื่องมือพิเศษให้แก่นักศึกษาแผนกช่างยนต์ เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในภาควิชาแผนกช่างยนต์ สามารถเรียนรู้และวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  


 

Hyundai H-1 Elite NS