Toyota เปิดศูนย์นาสาธิตรัชมงคล แหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนา
September 18, 2016
Motortrivia Team (5215 articles)

Toyota เปิดศูนย์นาสาธิตรัชมงคล แหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนา


Press Release

 

  นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และประธานบริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ร่วมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ นายอนิรุทธิ์ ทินกร ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไปสายงานพัฒนาโครงการ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ ร่วมพิธีเปิด ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวนาและความยั่งยืนของชุมชน ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ข้าวชุมชน ต. โคกสะอาด อ. หนองแซง จ. สระบุรี

  บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาผ่านการจัดตั้งโรงสีข้าวรัชมงคล เพื่อรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยมิได้มุ่งหวังกำไร

  จากผลการศึกษาของ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าชาวนาไทยในปัจจุบันประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ำ ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งมีผลมาจากการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเกินความจำเป็น ทางบริษัทข้าวรัชมงคลฯ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการจัดตั้งศูนย์นาสาธิตรัชมงคลขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบในการปรับปรุงกระบวนการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ให้กับชาวนาไทยทั่วประเทศ

  การจัดตั้งศูนย์นาสาธิตรัชมงคลนี้ได้นำนวัตกรรมและความรู้อันเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลของบริษัท โตโยต้าฯ อันได้แก่ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) วิถีโตโยต้า (Toyota way) และ การไคเซ็น (Kaizen) เข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการปลูกข้าว อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้แก่ กรมการข้าว เข้ามาให้คำแนะนำทางวิชาการและสนับสนุนข้อมูลการวิจัยในด้านการปลูกข้าวที่เหมาะสม และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 5 เดือน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม โดยมีรายละเอียดในการดำเนินโครงการ ดังนี้:

รายละเอียดโครงการ
  จัดทำแปลงนาสาธิตทั้งหมด 4 แปลง แปลงละ 1 ไร่ โดยเลือกใช้พันธุ์ข้าวเจ๊กเชยอันเป็นข้าวพื้นเมืองประจำ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ถือเป็นข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษที่ผลิตได้ใน จ.สระบุรีเท่านั้น มาเข้าโครงการครั้งนี้ โดยเริ่มต้นจากการศึกษากระบวนการทำนาที่นำนวัตกรรมและองค์ความรู้จากบริษัทโตโยต้าฯเข้าไปช่วย โดยเน้นการทำนาแบบมีกำไร กระตุ้นให้ชาวนารู้ถึงต้นทุนกระบวนการผลิตของตัวเอง และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ เพื่อช่วยปรับปรุง 2 เรื่อง ได้แก่:

การเพิ่มผลผลิตต่อไร่
  สร้างมาตรฐานการทำนา โดยเปลี่ยนจากการปลูกข้าวแบบหว่านเมล็ดพันธุ์เป็นการดำนาซึ่งมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการกำหนดจุดวางเมล็ดพันธุ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างต้นให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความชื้นและความหนาแน่นของต้นข้าวที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการรับแสงแดดและเพิ่มพื้นที่ให้ต้นข้าวเจริญเติบโตอย่างเต็มที่

การลดต้นทุน
  มีการควบคุมปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์และปุ๋ย โดยเริ่มจากการตรวจคุณภาพของดินเพื่อหาสารอาหารของดินที่แต่ละแปลงขาด แล้วสั่งทำปุ๋ยสั่งตัดให้เหมาะสมกับลักษณะของดินในพื้นที่นั้นๆ เพื่อเป็นการให้สารอาหารกับดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเพิ่มการตรวจคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ก่อนการปลูก เพื่อลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์เกินความจำเป็น

เป้าหมายโครงการ
  ทางบริษัท ข้าวรัชมงคลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดตั้งศูนย์นาสาธิตรัชมงคลนี้จะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาและเป็นต้นแบบของการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่มากกว่า 25% และลดต้นทุนในกระบวนการกว่า 20% นอกจากนี้ทางบริษัท ข้าวรัชมงคลฯยังมีแผนต่อยอดผ่านการศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการปลูกข้าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น ศึกษาลักษณะรูปทรงพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าว เป็นต้น

  นับได้ว่าโครงการศูนย์นาสาธิตรัชมงคล ที่ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมสังคมของทาง บริษัท โตโยต้าฯ เป็นความภาคภูมิใจของบริษัท โตโยต้าฯที่ได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”  


 

Drunk Dont Drive