September 26, 2016
Motortrivia Team (7533 articles)

Toyota เปิดโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ 12


Press Release

 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบถ้วยรางวัลพระราชทานและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนและเทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา โดยมี นายเอกชัย ฉายศิริพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมเปิดงาน ณ Fashion Galleria ชั้น 1 ศูนย์การค้าเมกา บางนา ในวันที่ 18 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

  จากการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในประเทศไทยมามากกว่า 50 ปี โดยมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของโตโยต้า คือการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้โครงการ โตโยต้า เมืองสีเขียว เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วประเทศ

  กิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียวที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 11 ปี จากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนโรงเรียนและเทศบาลจากทั่วประเทศ จัดทำแผนงานส่งเข้าประกวด เพื่อช่วยสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนภายในชุมชนของตน โดยมีแนวทางในการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมใน 6 ด้าน ดังนี้

–   การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำ
–   การลดขยะในเมือง
–   การเดินทางอย่างยั่งยืน
–   การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
–   การอนุรักษ์น้ำ
–   การใช้วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ตลอดระยะเวลา 11 ปี โตโยต้าได้ดำเนินกิจกรรม ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา โดยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน 267 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 209 แห่ง และชุมชน 120 แห่งทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 225 ล้านบาท เกิดเป็นโครงการที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนมากกว่า 2,900 โครงการ ซึ่งสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 16,000 ตัน

  กิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 11 ประสบความสำเร็จและได้ผู้ชนะทั้งประเภทโรงเรียนและเทศบาลเป็นที่เรียบร้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้:

  1. รางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ACT Sustainable Energy Efficiency

  2. รางวัลชนะเลิศประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองสะแกกวน เทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โครงการสังคมหนองสะแกกวนแบบพอดี สู่ชีวีคาร์บอนต่ำ

  ภายหลังจากจบกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดงานวันลดเมืองร้อน ด้วยมือเราขึ้น เพื่อมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะกิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ในปีที่ 11 และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชนะเลิศกิจกรรมดังกล่าวถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ของตนให้กับโรงเรียน และชุมชนอื่นๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้สู่การพัฒนากิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเราปีที่ 12 อีกด้วย

  นอกจากนั้นในงานยังได้มีการจัด นิทรรศการ โตโยต้าเมืองสีเขียว ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน และนำเสนอแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามที่โตโยต้าและเครือข่ายฯ ผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ได้เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันออกสู่สาธารณชน และยังจัดแสดงข้อมูลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโตโยต้า อาทิเช่น โรงงานแห่งความยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เป็นต้น

  โตโยต้าคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะสามารถจุดประกายให้เกิดการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากงาน วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และทำให้เยาวชนไทยหันมาใช้ชีวิตแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเป็น “เมืองสีเขียว” ได้ในอนาคต  


 

Hyundai Smart Deal