September 15, 2016
Motortrivia Team (7997 articles)

Toyota ถนนสีขาว รณรงค์ถนนปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยว


Press Release

 

  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยว โดยมี พลตำรวจเอก วุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมพิธีมอบป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง จึงริเริ่ม โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ให้บริการรถสาธารณะ มีจิตสำนึกและร่วมมือกันใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายภายใต้ โครงการโตโยต้าถนนสีขาว ที่ทาง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินงานมามากกว่า 27 ปี จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในโครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยวครั้งนี้ โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกันจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ในพื้นที่นำร่อง 2 จังหวัด ได้แก่:

1)   เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมบริเวณพื้นที่พัทยาเหนือถึงพัทยาใต้
2)   จังหวัดเชียงใหม่ ติดตั้งใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง แม่ริม สันกำแพง หางดง ดอยสะเก็ด สารภี และ สันทราย

  นอกจากนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้มี การจัดอบรมแก่ผู้ให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อต่อยอดการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัยผ่านการให้ความรู้ 2 ด้าน อันได้แก่:

1)   หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย (Safe Driving) หลักสูตรทักษะการขับขี่ปลอดภัยที่โตโยต้าอบรมให้ผู้แทนจำหน่ายและประชาชนกว่า 50,000 คน
2)   ความรู้ด้านกฎหมายจราจรเบื้องต้น โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกาการใช้รถใช้ถนนเบื้องต้น

   การอบรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ ถือเป็นการเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางด้านการขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ท่องเที่ยว อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายจราจร เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนที่อยู่ในเมืองดังกล่าวได้อีกด้วย

  โครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมุ่งหวังว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคนขับรถที่ดี มีวินัยและน้ำใจ เพื่อทำให้ถนนทุกสายในเมืองไทยมีความปลอดภัย เป็นถนนสีขาว ให้สมดังแนวคิดที่ว่า “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”  


 

Hyundai Smart Deal