October 21, 2016
Motortrivia Team (7383 articles)

ไทยบริดจสโตน Green Hands Special : คิด ทำ ตามคำพ่อ


ภาพ : นาธัส แสงสุริยะ

 

●   มร. ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี และ นางขวัญใจ น้อยนารายณ์ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พุแค กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำคณะจิตอาสากว่า 300 คน ได้แก่ ตัวแทนพนักงานบริดจสโตนและครอบครัว ตัวแทนองค์กรภาครัฐท้องถิ่น นักเรียนและชาวบ้านจากตาบลพุแค พร้อมด้วยสื่อมวลชนร่วมปลูกป่า (ไม้ใช้อยู่, ไม้ใช้สอย และไม้ใช้กิน) พร้อมสร้างค้างสำหรับไม้เลื้อยและสร้างบ่อกักเก็บน้ำในโครงการ Green Hands Special : คิด ทำ ตามคำพ่อ (ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี


มร. ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด


●   โครงการ Green Hands Special : คิด ทำ ตามคำพ่อ (ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างตามแนวพระราชดำริ) เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด และสวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการอนุรักษ์ผืนป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร สร้างแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับชุมชนในท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักนำทรัพยากรป่าไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นการรวมพลังจิตสาธารณะของภาคเอกชนอย่างบริดจสโตน ภาครัฐและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

●   มร. ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ กล่าวว่า “ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม ป่าที่ปลูกในวันนี้จะเป็นป่าต้นแบบให้ชุมชนและเยาวชนได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญของการรู้จักนำทรัพยากรป่าไม้มาใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน”

●   โครงการ Green Hands Special เป็นหนึ่งในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของไทยบริดจสโตนที่มุ่งมั่นตอบแทนสังคมไทยตลอดมา จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยหนึ่งในความตั้งใจของบริษัทฯ คือ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเอื้อประโยชน์ทั้งต่อคนรุ่นปัจจุบัน และคนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต   ●


Bridgestone Green Hands Special 2559


 

Hyundai Smart Deal