October 29, 2016
Motortrivia Team (8126 articles)

Goodyear สานต่อโครงการพัฒนาช่างเทคนิคให้แก่ผู้ประกอบการ


Press Release

 

●   กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ) สานต่อโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 – 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ได้จัดการฝึกอบรมการซ่อมรถยนต์ขั้นสูงในระดับที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ช่างซ่อมรถยนต์ในสถานประกอบกิจการ รวมถึงช่างในศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ครบวงจร ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรับต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต

●   ทั้ง 2 หน่วยงานมีความเห็นร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือในการจัดฝึกอบรม และยกระดับฝีมือแรงงานช่างซ่อมรถยนต์ โดยทำการบันทึกข้อตกลงที่เรียกว่า “โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 และระดับที่ 4” (The Level 2, 3 and 4 Goodyear Autocare Technical Training Program) ซึ่งเป็นการกำหนดกรอบความร่วมมือด้วยกัน

●   มร. ฟินบาร์ โอคอนเนอร์ (Finbarr O’Connor) กรรมการผู้จัดการ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นในการขยายศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ซึ่งทั้งหมดล้วนดำเนินการภายใต้เจ้าของซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์และยางรถยนต์ โดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงที่สุดของวงการอุตสาหกรรม และตามมาตรฐานของกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ในระดับสากล ทางกู๊ดเยียร์จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้กับช่างเทคนิคและหัวหน้าช่างของศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ทั่วประเทศ ทั้งทางด้าน การขาย การปฏิบัติงาน การบริการและด้านงานซ่อมรถยนต์มาอย่างต่อเนื่อง”

●   โครงการนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านการบริการด้านยานยนต์และยางรถยนต์ให้กับศูนย์กู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์ ทั่วประเทศ ที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกู๊ดเยียร์ว่า พนักงานที่ให้บริการด้านเทคนิค สามารถมอบการบริการซ่อมรถยนต์และคำแนะนำที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกราย และยังเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานต่างๆ ของอุตสาหกรรมนี้ให้สูงขึ้นไปอีก   ●


 

Hyundai H-1 Elite NS