November 30, 2016
Motortrivia Team (7391 articles)

Bridgestone เปิดโลกการเรียนรู้กับโครงการสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9


Press Release

 

●   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9” (Bridge 2 Inventor Challenge 2016) ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมสร้างโอกาสการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เยาวชนไทยได้ใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์

●   โครงการนี้มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศจำนวน 40 ทีม รวมทั้งสิ้น 120 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอนวัตกรรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว หรือ Micro-Controller พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ “เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเดินทาง” เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

●   สำหรับการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อประยุกต์ใช้กับระบบการขนส่งมวลชนในประเทศไทย ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปีนี้คือ “หมวกกันน็อกอัจฉริยะ” จากโรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ ด้วยการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัวควบคู่กับระบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ พัฒนาเป็นระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุที่หมวกกันน็อก ที่สามารถวัดอัตราการหายใจและการเต้นของชีพจรแบบอัตโนมัติ

●   เมื่อผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุ ระบบจะส่งขอความช่วยเหลือไปยังบุคคลอื่นและหน่วยรักษาพยาบาลได้ เพื่อเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากการเดินทาง นับเป็นผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัวสนับสนุนเทคโนโลยีสำหรับการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำมาใช้ได้จริง

●   นายชัยณรงค์ แก้ววิชัย ตัวแทนเยาวชนนักประดิษฐ์จากทีมชนะเลิศกล่าวหลังจากได้รับรางวัลว่า “แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มาจากผมและเพื่อนๆที่ต้องเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกลและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หากมีระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุนี้ ก็จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ หลังเข้าร่วมโครงการฯนี้ ผมและเพื่อนๆจะนำผลงานชิ้นนี้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูดครับ”

●   นายปฏิการ ศุกระเศรณี จากโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จ.นนทบุรี หนึ่งในผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ กล่าวว่า “โครงการฯนี้ เปิดโอกาสให้ผมได้เรียนรู้การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ผมจะนำความรู้ที่ได้รับนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆและรุ่นน้องต่อไปครับ”

●   ไทยบริดจสโตนดำเนินโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพราะไทยบริดจสโตนเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังความรู้ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีย่อมเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศชาติให้ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป   ●


เกี่ยวกับบริดจสโตน

●   บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากการผลิตยางรถยนต์สำหรับการนำไปใช้ที่หลากหลายกว้างขวางแล้ว ยังผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลายครอบคลุมในวงกว้างซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน มีจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

●   สำหรับประเทศไทย บริดจสโตนประสบสำเร็จในการเป็นผู้นำทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 47 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2512 โดยมีแนวทางการทำงาน คือ มุ่งมั่น ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน นอกจากนี้บริดจสโตนยังส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกว่า “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality)   ●


 

Hyundai Smart Deal