November 28, 2016
Motortrivia Team (7725 articles)

Scania จัดอบรมทักษะการขับรถขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์ชั้นสูง


Press Release

 

●   สแกนเนียจัดอบรมทักษะการขับชั้นสูงมุ่งสร้างกำไรอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจขนส่ง เน้น 3 หัวใจหลักที่นักขับสแกนเนียมืออาชีพต้องมี ทั้งการใช้รถสแกนเนียได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขับขี่ประหยัดเชื้อเพลิง และสร้างความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นบนท้องถนน

●   นายอำนาจ ทองทัย ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขับรถ บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด กล่าวถึงหลักสูตรการอบรมทักษะการขับรถขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์ของสแกนเนียว่า หลักสูตรในการอบรมมีความครอบคลุมทั้งรถโดยสารและรถบรรทุก โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การขับเบื้องต้น Scania Driver Training มุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่มีความรู้และความชำนาญในการใช้รถสแกนเนียได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมการดูแลรถให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานรถสแกนเนียมาก่อน หรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการทบทวนทักษะนักขับให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้รถสแกนเนียเพิ่มขึ้น และ การฝึกอบรมทักษะการขับขั้นสูง Advance Driver Program (ADP) มุ่งเน้นพัฒนาทักษะผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นเทรนเนอร์ หรือครูผู้ฝึกสอนพนักงานขับรถบรรทุกและรถโดยสาร ให้มีความรอบรู้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังนักขับต่อไป

●   การอบรมหลักสูตรพิเศษที่สแกนเนียจัดทำขึ้น เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ฝึกสอนพนักงานขับ และ นักขับผู้มีประสบการณ์ ที่ต้องการพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิคการขับให้เพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญคือสามารถนำไปถ่ายทอดต่อได้อย่างมืออาชีพ สามารถผลิตพนักงานขับที่มีคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้นแก่บริษัทต้นสังกัด ซึ่งเป็นการต่อยอดผลกำไรทางธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าสแกนเนีย

●   เนื้อหาในการอบรมฯ นั้น ได้รับการออกแบบและพัฒนามาจากหลักสูตรมาตรฐานการฝึกอบรมนักขับมืออาชีพระดับโลกของสแกนเนีย นำมาปรับให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และกฎข้อบังคับทางกฎหมายของไทย โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติบนถนนจริงอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 4 วัน ครอบคลุมทั้งในเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์และระบบของรถสแกนเนีย การเลือกใช้รถให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เทคนิคการควบคุมรถระดับสูง การขับขี่ประหยัดเชื้อเพลิงและการขับขี่ปลอดภัยบนสภาพถนนจริง บรรทุกน้ำหนักจริง ในเส้นทางขึ้น-ลงภูเขา การตรวจวิเคราะห์ปัญหารถและแก้ไขเบื้องต้น การวิเคราะห์อุบัติเหตุ รวมถึงกฎหมายการขับขี่และการขนส่ง พร้อมทั้งอบรมเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอน และมอบข้อมูลความรู้ทั้งหมดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

●   นายจำลอง โสภาเลิศ จาก บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการขับขี่รถขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์ขั้นสูง (ADP) กล่าวถึงการเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ว่า “นอกจากจะได้พบเพื่อนใหม่จากต่างบริษัทที่ทำอาชีพเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ยังได้รับความรู้ที่สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักขับคนอื่นๆ ได้ต่อไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนนักขับรถที่มีคุณภาพ เพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้มากขึ้นอีกด้วย”

●   สำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดได้ที่ แผนกฝึกอบรมพนักงานขับรถสแกนเนีย โทร. 02-769-9200   ●


 

Hyundai Smart Deal