January 10, 2017
Motortrivia Team (8140 articles)

BMW สานต่อโครงการทำดีเพื่อพ่อ มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาทแก่มูลนิธิชัยพัฒนา


Press Release

 

●   ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (กลาง) และ นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา (ขวาสุด) รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท จากบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นำโดย มร. ซีซาร์ บาดิลย่า (Cesar Badilla – ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ หลังการขาย นายกฤษฎา อุตตโมทย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร และ นางสาวประภัสรา อร่ามวงศ์สมุทร (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย

●   เงินจำนวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปในการพัฒนาแหล่งพลังงานน้ำเพื่อประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ในอนาคต รวมถึงโครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ (Care 4 Water) เพื่อมอบโซลูชั่นเกี่ยวกับระบบการกรองน้ำด้วยให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก   ●


 

Hyundai H-1 Elite NS