February 7, 2017
Motortrivia Team (7720 articles)

MICHELIN รับรางวัลสู้โลกร้อนดีเด่น ชูยางรถบรรทุกดีไซน์อีโค


Press Release

 

●   มิชลิน รับรางวัลจากกระทรวงนิเวศวิทยา พลังงาน และทรัพยากรทางทะเล และสำนักควบคุมสิ่งแวดล้อมและพลังงานประเทศฝรั่งเศส ในฐานะบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ด้วยยางรถบรรทุกที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่มุ่งให้สมรรถนะสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีบริการในการนำโครงยางที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการหล่อดอกยางใหม่ และการเซาะร่องดอกยางใหม่บนโครงเดิม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งานของยางออกไป

●   สืบเนื่องจากการประชุม COP21 ที่กรุงปารีสในปี 2015 กลุ่มบริษัทมิชลินได้ประกาศที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการผลิตยางลง 20% ภายในปี 2030 ทั้งนี้ยางรถบรรทุกดีไซน์อีโคและกระบวนการนำโครงยางที่ใช้แล้วมาหล่อดอกยางใหม่นี้เป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในธุรกิจการขนส่ง

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.michelin.co.th   ●


 

Hyundai Smart Deal