Hyundai H-1 Black Series

MICHELIN รับรางวัลสู้โลกร้อนดีเด่น ชูยางรถบรรทุกดีไซน์อีโค

MICHELIN รับรางวัลสู้โลกร้อนดีเด่น ชูยางรถบรรทุกดีไซน์อีโค

Press Release

 

●   มิชลิน รับรางวัลจากกระทรวงนิเวศวิทยา พลังงาน และทรัพยากรทางทะเล และสำนักควบคุมสิ่งแวดล้อมและพลังงานประเทศฝรั่งเศส ในฐานะบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ด้วยยางรถบรรทุกที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่มุ่งให้สมรรถนะสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีบริการในการนำโครงยางที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการหล่อดอกยางใหม่ และการเซาะร่องดอกยางใหม่บนโครงเดิม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งานของยางออกไป

●   สืบเนื่องจากการประชุม COP21 ที่กรุงปารีสในปี 2015 กลุ่มบริษัทมิชลินได้ประกาศที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการผลิตยางลง 20% ภายในปี 2030 ทั้งนี้ยางรถบรรทุกดีไซน์อีโคและกระบวนการนำโครงยางที่ใช้แล้วมาหล่อดอกยางใหม่นี้เป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในธุรกิจการขนส่ง

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.michelin.co.th   ●

michelin-eco-prix-environnement-a03


 Honda Jazz
 

Send this to a friend