March 12, 2017
Motortrivia Team (7725 articles)

ดร.ปราณี เผอิญโชค รับรางวัลสตรีดีเด่นในวันสตรีสากล 2560


Press Release

 

●   เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2560 กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นถึงบทความสำคัญของสตรีในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน ที่ควรได้รับความคุ้มครอง ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น โดยมีการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 โดยแบ่งตามหมวดหมู่ ได้แก่ สตรีนักบริหารดีเด่น สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระ ศิลปินสตรีดีเด่น สื่อมวลชนสตรีดีเด่น สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น และสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น

●   ในครั้งนี้ ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ โดยรับโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ผลงานดีเด่นในบทบาทสตรีนักบริหาร ดร.ปราณี เผอิญโชค
–   รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น จากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
–   รางวัลเกียรติยศ สำเภาทอง นักธุรกิจตัวอย่าง สาขาอุตสาหกรรม จากสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
–   รางวัลสตรีนักธุรกิจดีเด่นของโลก หรือ The Leading Woman Entrepreneurs of the World 2005 จาก The Star Group
–   สร้างนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีโปรแกรมการฝึกอบรมที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน และที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตโดยองค์รวม เช่น หลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานในด้านต่างๆ
–   เป็นแหล่งจ้างงานสำคัญในภาคธุรกิจรถยนต์ ของพื้นที่หนองแขม โดยมีนโยบายที่รับคนงานในท้องถิ่นเข้ามาทำงาน ส่งผลให้เป็นการช่วยเหลือในการลดภาระรายจ่ายค่าครองชีพ ยังช่วยส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเข้มแข็งและสังคมในภาพรวมย่อมเข้มแข็งตามไปด้วย


 

Hyundai Smart Deal