March 31, 2017
Motortrivia Team (10473 articles)

Toyota และขนส่งฯ ลงนามโครงการรถตู้โดยสารสาธารณะขับขี่ปลอดภัย


Press Release

 

●   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมด้วย นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการรถตู้โดยสารสาธารณะขับขี่ปลอดภัย” โดยจัดพิธีฯ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ขับทดสอบรถ Toyota Driving Experience Park ถนนบางนา – ตราด กิโลเมตรที่ 3 กรุงเทพมหานคร

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดตั้งโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ขึ้นในปี พ.ศ. 2531 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 29 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกความมีน้ำใจและวินัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ที่ได้กำหนดให้ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

●   นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ กล่าวว่า “โตโยต้ามุ่งมั่นที่จะสร้างรอยยิ้ม และความสุขให้แก่คนไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการถนนสีขาว เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความปลอดภัย ผ่านการบูรณาการความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดวินัย น้ำใจ ในการใช้รถใช้ถนน”

●   “สำหรับการอบรมโครงการรถตู้โดยสารสาธารณะขับขี่ปลอดภัย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างโตโยต้าและกรมการขนส่งทางบก เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของรถตู้โดยสารสาธารณะ โดยโตโยต้า ได้นำหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย Toyota Safe Driving Education มาใช้ในการจัดอบรมให้แก่ผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะ ในการอบรมจะประกอบไปด้วยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้อบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการขับขี่ และส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการคำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนน”

●   หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย Toyota Safe Driving Education ที่นำมาใช้สำหรับจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะในครั้งนี้ ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรการอบรมของ “ศูนย์การศึกษาความปลอดภัยโมบิลิตะ” หรือ “Mobilitas” ภายใต้การดูแลของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับหลักสูตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและวินัยจราจร จากกรมขนส่งทางบกโดยสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก โดยแบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ อันได้แก่:

ภาคทฤษฎี
1)  สถานการณ์อุบัติเหตุของไทย (รถตู้โดยสาร) และ ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
2)  การสร้างจิตสำนึกของการขับขี่ปลอดภัย
3)  การคาดการณ์อุบัติเหตุ
4)  การเตรียมความพร้อมก่อนการขับขี่

ภาคปฏิบัติ
1)  การควบคุมบังคับรถในขณะฉุกเฉิน
2)  ระยะเบรกรถที่ปลอดภัยขณะขับรถ
3)  จุดบอดและข้อจำกัดวิสัยทัศน์การขับขี่

●   “ทั้งนี้ โตโยต้า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนช่วยภาครัฐในการสานต่อนโยบายลดจำนวนอุบัติเหตุ อันจะนำไปสู่คุณภาพสังคมที่ดีและยั่งยืน ผมหวังว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างจิตสำนึก และวินัยในการขับขี่บนท้องถนนให้เกิดขึ้น เพื่อช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน และที่สำคัญคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้ได้มากที่สุด และโตโยต้ายินดีที่ได้มีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสนับสนุนต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยร่วมกันอย่างยั่งยืน”  นายวุฒิกร กล่าวปิดท้าย   ●