Hyundai H-1 Black Series

Bridgestone ประกาศเจตนารมณ์ Our Way to Serve พัฒนางาน CSR ในระดับสากล

Bridgestone ประกาศเจตนารมณ์ Our Way to Serve พัฒนางาน CSR ในระดับสากล

Press Release

 

●   บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประกาศเจตนารมณ์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่เรียกว่า “Our Way To Serve” หรือ วิถีในการดำเนินงานของเรา ซึ่งจะนำมาใช้กับบริดจสโตนทั่วโลก โดยมี 3 ประเด็นหลักที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ ความคล่องตัว ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เจตนารมณ์ใหม่นี้ต่อยอดขึ้นจากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษ และจากการเรียนรู้จากกิจกรรม CSR ของบริดจสโตน ทั้ง 22 ประเด็น

●   Our Way to Serve สะท้อนถึงปรัชญาองค์กรของบริดจสโตนซึ่งได้ถูกนำมาใช้สืบเนื่องจนถึงปัจจุบันคือ การรับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า และการสำนึกว่าบริษัทที่เป็นเลิศ ไม่เพียงดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเท่านั้น แต่ต้องมีส่วนร่วมทำให้โลกใบนี้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

●   “เราอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ามกลางความไม่เท่าเทียมกันในสังคมที่เพิ่มมากขึ้น ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ หรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งโลกกำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย”  มร. มาซาอากิ ทสึยะ ซีอีโอและตัวแทนผู้บริหาร บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น กล่าว “ทีมงานของเรายินดีรับหน้าที่ในการช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญอย่างยั่งยืน แต่ตอนนี้เราให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นอันดับแรก ซึ่งประสบการณ์เฉพาะของความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของบริดจสโตนจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 3 ประเด็นข้างต้นได้เป็นอย่างดี”

●   ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี บริดจสโตนจึงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ด้วยความทุ่มเทของพนักงานในการเชื่อมโยงกับผู้คนทั่วโลก บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเข้มแข็งและปลอดภัยให้แก่ชุมชนมากยิ่งขึ้น พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้คนเข้าถึงการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น

●   บริดจสโตนยังส่งเสริมความยั่งยืนสู่สิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจที่เกื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

●   “บริดจสโตนเป็นผู้นำในระดับสากล เพราะพนักงานของบริดจสโตนทั่วโลกสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อตอบสนอง การใช้ชีวิต การทำงาน และการพักผ่อนของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น”  มร. มาซาอากิ ทสึยะ กล่าวเสริม

●   ในปี 2560 นี้ พนักงานของบริดจสโตนมุ่งมั่นและทุ่มเทปรับปรุงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และกำหนดดัชนีวัดผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน (KPIs) ที่สามารถวัดได้จริงในหัวข้อความคล่องตัว และทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นหัวข้อที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยอิงจากวิธีปฏิบัติที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

●   บริดจสโตนยังคงให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติตามกฎหมาย และการดำเนินธุรกิจพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับ 3 ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญดังกล่าวข้างต้น คือ พื้นฐานในการบริหารธุรกิจของบริดจสโตน อันได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย การแข่งขันที่เป็นธรรม การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) การบริหารความเสี่ยง สิทธิมนุษยชน การดำเนินการด้านแรงงาน ความปลอดภัย สุขอนามัยในอุตสาหกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และคุณภาพและการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า

●   บริดจสโตนดำเนินธุรกิจในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก เราจึงเชื่อมั่นในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้คนในชุมชนท้องถิ่นที่เรา บริดจสโตนเข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมประโยชน์ให้กับชุมชนดังกล่าว ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ บริดจสโตนยังมุ่งมั่นสนับสนุนให้ชุมชนปลอดภัย เข้มแข็ง และยั่งยืน   ●


 Honda Jazz
 

Send this to a friend