October 13, 2017
Motortrivia Team (8260 articles)

BMW พัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ในใครงการ BMW Service Apprentice Program


Press Release

 

●   บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นำโดย มร. สเตฟาน ทอยเชอร์ต (Stefan Teuchert) ประธาน ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก นำโดย บาทหลวงมานะชัย ธาราชัย อธิการ จัดพิธีร่วมลงนามในบันทึก ความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ BMW Service Apprentice Program อย่างเป็นทางการ สานต่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพอาชีวศึกษาไทยและทักษะและความสามารถของบุคลากรด้านยานยนต์ให้เทียบเท่าระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวแทนจากทั้งสององค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักเรียนร่วมพิธีลงนามดังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

●   มร. สเตฟาน ทอยเชอร์ต ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ BMW Service Apprentice Program ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ที่ได้เป็น ส่วนสำคัญในการเสริมสร้างโอกาสทางทางอาชีพและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอาชีวะไทย เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการศึกษาด้านยานยนต์ในระบบทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการมอบทักษะความรู้และโอกาสเติบโตในสายงานช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญให้กับนักเรียนแล้ว ยังเป็นการเสริมความแข็งแกร่งใน การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย”


มร. สเตฟาน ทอยเชอร์ต และบาทหลวงมานะชัย ธาราชัย อธิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการ


●   บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยริเริ่มโครงการ BMW Service Apprentice Program เมื่อปี พ.ศ. 2555 ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย และผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ อบรมความรู้และฝึกฝนทักษะในสายงานด้านช่างเทคนิคให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งนอกจากการเรียนรู้ด้านทฤษฎีแล้ว ยังรวมถึงการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมของบีเอ็มดับเบิลยู และร่วมปฏิบัติงานกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญจาก ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทย เพื่อสร้างแรงงานฝีมือที่เปี่ยมด้วยทักษะและความสามารถระดับสูง และขับเคลื่อนประเทศไทย ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านศูนย์กลางการผลิตยนตรกรรมระดับโลก

●   บาทหลวงมานะชัย ธาราชัย อธิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กล่าวว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโก มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมผ่านศูนย์ฝึกอบรมและโอกาสในการร่วมปฏิบัติงานจริงกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทยนตรกรรมชั้นนำระดับโลก เพิ่มเติมจากการเรียนรู้เชิงทฤษฎี จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างโอกาสและประสบการณ์ทางอาชีพให้แก่นักศึกษา ซึ่งต้องขอขอบคุณบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และหอการค้าเยอรมัน-ไทย ที่สนับสนุนการศึกษาที่เน้นการพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน”


นักศึกษารุ่นแรกจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกที่เข้าร่วมในโครงการ BMW Service Apprentice Program


●   สำหรับความร่วมมือในโครงการ BMW Service Apprentice Program ระหว่าง บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาไทยให้เทียบเท่ากับมาตรฐานการศึกษาของประเทศเยอรมนี โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงผ่านการทดสอบวัดระดับของ BMW Service Apprentice Program ซึ่งในปี 2560 มีนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัย 14 คน และมีเป้าหมายที่จะให้การส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปีถัดไปให้ได้ 25 คน

●   นอกจากการฝึกอบรมความรู้และฝึกฝนทักษะในสายงานด้านช่างเทคนิคแล้ว นักศึกษาในโครงการฯ ยังได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ตลอดระยะเวลาโครงการ และหากผ่านการทดลองปฏิบัติงานในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ ก็จะได้เข้าร่วมทำงานกับผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการหลังจากสำเร็จการศึกษาอีกด้วย

●   โครงการ BMW Service Apprentice Program ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาระบบทวิภาคีเยอรมัน-ไทย (German-Thai Dual Excellence Education (GTDEE) program) ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้ง 2 ประเทศและได้รับการพัฒนามาจากประเทศเยอรมนี ด้วยความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม โครงการศึกษาระบบทวิภาคนี้จึงได้รับการนำไปต่อยอดในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ในการมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทย ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรระดับโลกที่ใช้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจเสมอมา

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.bmw.co.th   ●


 

Hyundai Staria 2021