January 14, 2018
Motortrivia Team (10167 articles)

สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถใหม่ ขอให้รัฐแจงนโยบายล่วงหน้า


Press Release

 

●   สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ หรือ Independent Car Importer and Distributor Association – ICIA ขอให้รัฐแจงนโยบายล่วงหน้า เพื่อมุ่งปรับทิศทางการทำงานรับปี 2561 และคาดหวังให้ตลาดรถยนต์นำเข้าดีขึ้น หลังจากเผชิญวิกฤตปัญหายอดขายปี 2560 หดตัวอย่างรุนแรง ยังผลผู้ประกอบการล้มละลาย ในขณะที่ผู้บริโภคต้องซื้อรถแพง

●   นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส นายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่เผยว่า ตลาดรถยนต์นำเข้าอิสระในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อย่างมากมายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายของหน่วยงานราชการ อาทิ ปัญหาการชำระภาษีเพื่อนำรถยนต์ออกจากเขตพื้นที่ปลอดภาษี, การปรับเปลี่ยนวิธีการและอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต, การกำหนดราคาจำหน่าย ล้วนส่งผลทำให้การจำหน่ายรถยนต์ของผู้นำเข้าอิสระเกิดการชะลอตัวอย่างเนื่อง

●   “ในปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงสำคัญในการดำเนินธุรกิจของผู้นำเข้าอิสระ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐแบบกะทันหัน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจำหน่ายรถยนต์เป็นอย่างมาก ทำให้หลายบริษัทต้องปิดกิจการเป็นจำนวนมาก เกิดการเลิกจ้างงาน ปัญหาล้มละลาย หรือปัญหาภาวะหนี้สูญ ขณะที่ผู้บริโภคต้องประสบปัญหาซื้อรถยนต์ในราคาแพงขึ้น และตลาดไม่เกิดการแข่งขันในด้านราคา ดังนั้น จึงทำให้การเติบโตของตลาดดังกล่าวหดตัวลงอย่างรุนแรง”

●   “สมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญและเข้มงวดกับสมาชิกในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสมาคมและหน่วยงานราชการมากขึ้น โดยมีการเจรจาและประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของทั้ง 2 ฝ่ายได้ชัดเจนมากขึ้น ส่งผลทำให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องขั้นตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดเก็บภาษีรถยนต์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือการปรับเปลี่ยนอัตราการจัดเก็บภาษีรถยนต์ใหม่ของกรมสรรพสามิต ที่ได้มีการชี้แจงให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลานาน และมีการประชุมปรึกษาหารือเป็นระยะๆ ทำให้เกิดความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไขจนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ซึ่งทางสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณทั้ง 2 หน่วยงานนี้เป็นอย่างมาก”

●   นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปีที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้มีการเสนอขอปรับลดอัตราภาษีอากรนำเข้า เนื่องจากในอดีตจวบจนปัจจุบัน อัตราการจัดเก็บภาษีรถยนต์นำเข้าของประเทศไทยสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งไม่สอดคล้องกับภาวะตลาดรถยนต์โลกในปัจจุบัน ทางสมาคมฯ จึงได้นำเสนอแนวทางในการปรับลดอัตราภาษีอากรนำเข้า ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นับเป็นอีกหนึ่งผลงานของเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ กับหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางเรื่องและบางประเด็นที่ติดขัดและมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เรื่องกฎเกณฑ์การรับราคารถยนต์นำเข้าใหม่ ที่ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่เคยปฏิบัติกันมานาน โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า อันส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง เนื่องจากราคาสูงขึ้น และไม่ได้รับส่งมอบรถยนต์ตามที่ลูกค้าต้องการ”

●   “ดังนั้น ในปี 2561 สมาคมฯ หวังว่า ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติต่างๆ ของบางหน่วยงานจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการจัดเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ปอร์ช ซึ่งทางผู้ประกอบการนำเข้ารถยนต์อิสระไม่สามารถเสียภาษีรถยนต์ปอร์ช ทุกรุ่นตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จึงอยากขอวิงวอนให้กรมศุลกรกรผ่อนผันการจัดเก็บภาษีรถยนต์นำเข้ายี่ห้อปอร์ช โดยใช้หลักเกณฑ์เดิม จนกว่าจะมีการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ที่ชัดเจนในอนาคต พร้อมกันนี้ก็อยากให้หน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรถยนต์นำเข้าอิสระได้มีการบอกกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้มีโอกาสปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที” นายสมศักดิ์ กล่าว

●   ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ คาดว่าตลาดรถนำเข้าอิสระโดยรวมในปี 2561 นี้ จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว ทว่าต้องขึ้นอยู่กับการลงทุนของภาครัฐและเมกกะโปรเจ็คต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ หากภาครัฐมีการลงทุนในเมกะโปรเจ็คมากขึ้น ก็จะส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้ผู้บริโภคมีกำลังการซื้อมากขึ้น อีกทั้งสถานการณ์ต่างๆ น่าจะคลี่คลายและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลทำให้ภาพรวมของธุรกิจรถยนต์นำเข้าดีขึ้นด้วยเช่นกัน

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญติดต่อ สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ โทร. 02-372-1999 แฟ็กซ์ 02-372-0651   ●