September 7, 2018
Motortrivia Team (8258 articles)

CU TOYOTA Ha:mo ต่อยอด จัดประกวด Open Innovation Contest

Press Release

 

●   นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย แถลงข่าวเปิดการแข่งขันประกวดโครงงาน Open Innovation Contest เพื่อร่วมพัฒนาสู่นวัตกรรมการเดินทาง ในอนาคต ภายใต้โครงการ CU TOYOTA Ha:mo.

●   โครงการ CU TOYOTA Ha:mo เป็นโครงการในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในโอกาสครบรอบ 55 ปีของการก่อตั้งบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในปี 2560 ทดลองระบบการแบ่งปันรถด้วยรถไฟฟ้าขนาดเล็ก (EV Car Sharing) ในระยะทางสั้นๆ ภายในพื้นที่โดยรอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้พื้นฐานระบบการคมนาคมสำหรับยุคหน้าอย่าง Ha:mo เชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะและการเดินทางส่วนบุคคล โดยจากการศึกษาและทดลองระบบระยะแรกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 การประเมินผลพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมาย ปริมาณการใช้งานของสมาชิกสูงสุด 75 ครั้งต่อวัน

●   เพื่อขยายระบบการคมนาคม Ha:mo ออกไปในวงกว้าง โครงการได้วางแผนให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโครงงานจากประสบการณ์การใช้งานจริง โดยส่งแผนงานเข้าประกวดเพื่อร่วมการพัฒนาสังคมการเดินทางในอนาคต ภายใต้แนวคิด “เวทีเปิดทางนวัตกรรม”

●   นายนินนาท กล่าวว่า “บริษัท โตโยต้า ร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนารูปแบบการเดินทางในอนาคต ภายใต้แนวคิด เปิดเวทีทางนวัตกรรมแก่นิสิต นักศึกษา จึงจัดให้มีการประกวดโครงงานในชื่อ CU TOYOTA Ha:mo Open Innovation Contest เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมการเดินทางในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้ประยุกต์ ใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดเข้าประกวดอย่างไม่มีข้อจำกัด ในการพัฒนา EV Car sharing ไปในมิติต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีควบคู่ ไปกับการพัฒนาด้านสังคม เพื่อรวบรวมแนวคิด คัดเลือกแนวทาง สู่การพัฒนาโครงการ CU Toyota Ha:mo ในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต”

●   “ผมขอขอบคุณ พลังแห่งความร่วมมือจากบริษัทผู้ให้การสนับสนุน ทั้ง 13 บริษัท ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันก่อให้เกิดการแข่งขันประกวดโครงงานในครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภายใต้โครงการนี้กับแนวคิด “เวทีเปิดทางนวัตกรรม” จะเป็นการต่อยอดแนวความคิดพื้นฐาน ไปสู่กระบวนการก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำหลักคิดที่สำคัญ มาร่วมกันพัฒนาทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางในสังคมเมือง อันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน”

●   แนวคิดที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวม 2 ล้านบาท และพิจารณานำไปประยุกต์ใช้งานจริงในอนาคต โดยโครงการจะให้การสนับสนุนงบประมาณอีก 6 ล้านบาท เพื่อพัฒนาสู่การใช้งานได้จริง เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 12 ตุลาคม 2561

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ : สำนักงาน CU TOYOTA Ha:mo (Ha:mo Square) ชั้น 1 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 063-942-2575 หรือ www.cutoyotahamo.com [email protected] : @cutoyotahamo Facebook : www.facebook.com/cutoyotahamo และ IG : cutoyotahamo

รายละเอียดการแข่งขัน Open Innovation Contest
●   โครงการ CU TOYOTA Ha:mo Open Innovation Contest จัดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้แทนจากโครงการ CU TOYOTA Ha:mo และผู้แทนจากผู้สนับสนุนโครงการ หัวข้อการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่:

1.   ระบบขับขี่อัตโนมัติ เพื่อการรีโลเคชั่นรถสำหรับ CU TOYOTA Ha:mo
2.   การนำเทคโนโลยีหรือแอพฯ มาปรับปรุงให้ผู้ใช้งานขับปลอดภัยและประหยัดมากขึ้น
3.   การออกแบบระบบรีโลเคชั่นรถสำหรับ CU TOYOTA Ha:mo
4.   การวิเคราะห์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับธุรกิจทาง EV sharing
5.   แผนการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกและการใช้งาน

●   ระยะเวลาจัดการแข่งขันระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร) การแข่งขันเป็นแบบประเภททีม มีจำนวนสมาชิกในทีมไม่น้อยกว่า 2 คน สูงสุดไม่เกิน 5 คน เอกสารในการสมัครการแข่งขัน ประกอบด้วย (1) ใบสมัครการแข่งขัน “เวทีเปิด…เพื่อร่วมพัฒนาสู่นวัตกรรมการเดินทางในอนาคต” และ (2) สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตหรือนักศึกษาของผู้เข้าแข่งขัน

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้เข้าแข่งขัน
1.   ทุกคนต้องมีสถานภาพเป็นนิสิตหรือนักศึกษา
2.   แต่ละทีมต้องมีสมาชิกที่เป็นนิสิตของจุฬาฯ ไม่น้อยกว่า 2 คน
3.   แต่ละทีมต้องมีสมาชิกที่เป็นสมาชิก CU TOYOTA Ha:mo ไม่น้อยกว่า 2 คน
4.   แต่ละคนมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเพียง 1 ทีมเท่านั้น
5.   แต่ละทีมต้องกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการสมัครและลงลายมือชื่ออย่างครบถ้วน โดยต้องนำไปยื่นต่อเจ้าหน้ารับสมัครแข่งขันในระยะเวลาตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดเท่านั้น
6.   ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้รับทราบกฎ กติกา เงื่อนไขต่างๆ โดยยินยอมปฏิบัติตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดทุกประการ
7.   ผู้เข้าแข่งขันทุกคนตกลงเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดทุกประการ
8.   ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงสมาชิกในทีมตลอดการแข่งขัน
9.   ผู้เข้าแข่งขันทุกคนขอรับรองว่าจะไม่นำผลงานและ/หรือคัดลอกผลงาน ความคิด สิ่งประดิษฐ์ของบุคคลอื่นส่งเข้าแข่งขัน อันถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น หากเกิดการฟ้องร้องผู้เข้าแข่งขันตกลงรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงฝ่ายเดียว
10.   ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ผู้จัดการแข่งขันนำผลงาน แนวความคิด หลักการ สิ่งประดิษฐ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันส่งเข้าแข่งขันนำไปเผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ นำไปใช้โดยไม่มีเงื่อนไข
11.   ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎกติกาการแข่งขัน เงื่อนไข รางวัล เพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า
12.   รางวัลที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
13.   คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการแข่งขัน
–   ชนะเลิศ โล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 35,000 บาท และไปดูงานที่ญี่ปุ่น 4 วัน 5 รางวัล
–   รองชนะเลิศอันดับ 1 โล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 25,000 บาท 5 รางวัล
–   รองชนะเลิศอันดับ 2 โล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท 5 รางวัล

●   ทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะได้รับเงินสนับสนุนทีม จำนวนทีมละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) การแข่งขันถูกแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ (1) การแข่งขันรอบแรก (2) การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

●   การแข่งขันรอบแรก (1) ทีมเข้าร่วมการแข่งขันต้องนำส่งผลงาน โดยต้องแยกหัวข้อตามเกณฑ์การตัดสินที่ผู้จัดการ แข่งขันกำหนดในรูปแบบเอกสารพร้อมจัดส่งให้แก่ผู้จัดการแข่งขันภายในระยะเวลาที่กำหนด (2) คณะกรรมการตัดสินจะทำการเลือกจากผลงานที่แต่ละทีมส่งเข้าแข่งขัน ตามเกณฑ์การตัดสินที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนด เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จำนวนหัวข้อละ 5 ทีม โดยจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้จัดการแข่งขัน

●   การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (1) ผู้จัดการแข่งขันจะนัดทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้งหมด เข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อแนะนำสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ แนวทางในการพัฒนาผลงาน และกิจกรรม Workshop โดยจะแจ้งกำหนดการและรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง (2) ทีมเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน พร้อมตอบข้อซักถามในรูปแบบไฟล์พรีเซ้นเทชั่น เช่น PowerPoint โดยกำหนดเวลาในการนำเสนอผลงาน ทีมละไม่เกิน 15 นาที แบ่งเป็นนำเสนอผลงานประมาณ 10 นาที และการตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการประมาณ 5 นาที (3) คณะกรรมการตัดสินจะทำการรวบรวมคะแนนของแต่ละทีม เพื่อประกาศผลรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลต่อไป


2017 CU TOYOTA Ha:mo Project

Hyundai Staria 2021