Archive

3.6Kviewsเรื่อง : นาธัส แสงสุริยะ  •  ภาพ : ฮุนได ประเทศไทย   ●   ฮุนได ไอออนิก อิเล็กทริก รถยนต์รุ่นแรกของโลกที่มีทั้ง 3 รุ่นย่อย ได้แก่ ไฮบริด, ปลั๊กอิน ไฮบริด และ อีวี (ไอออนิก อิเล็กทริก) เพื่อให้เป็นรถยนต์ที่มีมลพิษที่ต่ำที่สุด หรือปราศจากมลพิษ นอกจากเป็นรถยนต์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ฮุนได ไอออนิก อิเล็กทริก ยังคงไว้ซึ่งการออกแบบที่สวยงาม