November 5, 2018
Motortrivia Team (7391 articles)

Toyota มอบทุนการศึกษาครั้งที่ 46 แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Press Release

 

●   มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2561 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้นิสิตนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ไปพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ อาคารจามจุรี 4 ห้องประชุม 202 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน 3 ด้าน คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด ทั้งการแบ่งปันความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการ ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด โตโยต้าเมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต การแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ สู่การส่งต่อประสบการณ์การไคเซนธุรกิจด้วยระบบการผลิตแบบ โตโยต้า (Toyota Production System) ผ่านโครงการธุรกิจชุมชนพัฒน์ รวมถึงการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดผู้ให้โอกาสด้วยการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสังคม ซึ่งดำเนินงานผ่านการมอบทุนการศึกษาประจำปี และกิจกรรมของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

●   โตโยต้า ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 1,555 ทุน รวมเป็นมูลค่า 16,296,000 บาท โดยในปีนี้ โตโยต้าจัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นิสิตจำนวน 12 ทุน รวมเป็นมูลค่า 966,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้:

–   คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาเครื่องกล) จำนวน 3 ทุน 252,000 บาท
–   คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาไฟฟ้า) จำนวน 1 ทุน 84,000 บาท
–   คณะอักษรศาสตร์ (ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 3 ทุน 231,000 บาท
–   คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 1 ทุน 77,000 บาท
–   คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 ทุน 77,000 บาท
–   คณะจิตวิทยา จำนวน 1 ทุน 84,000 บาท
–   คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 ทุน 84,000 บาท
–   สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จำนวน 1 ทุน 77,000 บาท
–   รวม 12 966,000 บาท

●   นอกจากการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวแล้ว โตโยต้า ยังได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ ในนาม “กองทุนโตโยต้า” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2549 – 2561 โดยมอบให้ปีละ 3.95 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 47,400,000 ล้านบาท เพื่อยกระดับการเรียน การสอน และการวิจัยด้านภาษา และวรรณคดีญี่ปุ่น ให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

●   มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวว่า “การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ไม่เพียงเพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น โตโยต้ายังตระหนักถึงการปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตใจที่ดีงาม พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้มานั้น ถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อก่อประโยชน์ และร่วมสร้างสังคมที่ดีเพื่อพัฒนาประเทศ ถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย”

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เชิญได้ที่ www.toyota.co.th/ttf   ●

Hyundai Smart Deal