December 23, 2018
Motortrivia Team (8248 articles)

Bridgestone สานต่อโครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 3 พัฒนาความยั่งยืนสู่ชุมชน

Press Release

 

●   บริดจสโตน ผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย นำโดย มร.ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด รวมพลังจิตอาสาซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือ ไทยบริดจสโตน เดินหน้าแบ่งปันและมอบโอกาสดีๆให้กับพื้นที่ที่ขาดแคลน ด้วยการกลับไปพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านเกิดให้ดีขึ้นภายใต้ “โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด”

●   มร.ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวว่า โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด ได้ดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัท ภายใต้เป้าหมายด้านความยั่งยืนของเรา คือ ช่วยรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และสืบทอดสู่รุ่นต่อไปในอนาคต ทำให้บริษัทเกิดแนวคิดว่าการสร้างความยั่งยืนนั้น ควรปลูกฝังมาจากฐานรากของแต่ละคนซึ่งเริ่มต้นจากที่บ้าน หรือถิ่นกำเนิด ดังนั้นจัด “โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด” ขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันสร้างประโยชน์กลับคืนสู่พื้นที่บ้านเกิดในจังหวัดของตนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

●   “การผนึกกำลังในทุกภาคส่วนนี้เอง ทำให้เกิดความสามัคคี ปรองดองและสามารถบริหารจัดการงานที่จะมีร่วมกันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งแล้ว ยังต่อยอดให้พนักงานบริษัทมีความจงรักภักดีเหมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้วย ซึ่งนับเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ ที่บริดจสโตนมุ่งมั่นสนับสนุนโครงการที่ดีเช่นนี้ต่อไป”

●   สำหรับโครงการที่ได้รับเลือกในปีนี้มีทั้งสิ้น 7 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้กับโรงเรียนบ้านพนมดิน จ.สุรินทร์(พัฒนาการเดินทาง), โครงการน้ำคืนชีวิตปี 2 สร้างโรงเรือนพร้อมตู้บริการน้ำดื่มสะอาดราคาถูกร่วมกับชุมชนหมู่บ้านขอนสัก จ.ขอนแก่น (พัฒนาคุณภาพชีวิต), และโครงการเข็นน้ำขึ้นภูเขา ติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อส่งไปยังพื้นที่ทุ่งกบาลกระไบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จ.สุรินทร์ (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) เป็นต้น

●   นายจันทร์ดี ศรีพรหม พนักงานบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะหัวหน้าโครงการเข็นน้ำขึ้นภูเขา 1 ใน 7 ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด ปีที่ 3 กล่าวว่า โครงการ บริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมและทีมงาน ต้องการส่งมอบสิ่งดีๆกลับคืนสู่บ้านเกิดที่เป็นเสมือนรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมให้ทุกคนมีวันนี้ ต้องขอบคุณบริดจสโตน ที่เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ทำให้เกิดโครงการดีๆเช่นนี้ขึ้น

●   สำหรับโครงการเข็นน้ำขึ้นภูเขา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ สร้างแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงผืนป่า หวังให้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำและสร้างแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า โดยใช้วิธีปั๊มน้ำจากแหล่งน้ำด้านล่างเขาพนมดงรัก ขึ้นมายังบริเวณทุ่งกบาลกระไบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จ.สุรินทร์ พื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากชนิด ได้ใช้บริโภคในช่วงหน้าแล้ง ทั้งนี้ มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติให้กับชุมชนและประเทศได้ในอนาคต

●   สำหรับโครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ที่มุ่งหวังให้กลุ่มพนักงาน บริษัทในเครือไทยบริดจสโตนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด โดยให้พนักงานจิตอาสาที่สนใจคิดแผนการดำเนินงาน กลับไปพัฒนาชุมชนของตนให้เข้มแข็ง น่าอยู่ และพึ่งตนเองได้ ภายใต้เจตนารมณ์ของกลุ่มบริดจสโตนต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม “Our Way To Serve” ซึ่งประกอบด้วย 1.พัฒนาการเดินทาง 2.พัฒนาคุณภาพชีวิต และ 3.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเลือกดำเนินโครงการด้านใดด้านหนึ่ง ด้วยการเรียนรู้ รับผิดชอบ อาศัยความร่วมมือ ร่วมคิดร่วมทำกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยและไม่ทอดทิ้งกัน ภายใต้การสนับสนุนของบริดจสโตน

●   ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีโครงการที่ได้รับคัดเลือกกว่า 17 โครงการ ซึ่งบริดจสโตนมุ่งหวังให้โครงการที่ผ่านการคัดเลือกเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และนี่คือบทพิสูจน์พลังเล็กๆจากบริดจสโตนจิตอาสา ที่ร่วมกันสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์ตอบแทนสู่บ้านเกิดของตนเอง พร้อมเชื่อมั่นว่าพลังเล็กๆเหล่านี้จะเป็น “พลังสำคัญ” สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากของประเทศได้

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เชิญได้ที่ www.bridgestone.co.th/th   ●

Hyundai Staria 2021