July 12, 2019
Motortrivia Team (6921 articles)

ไทยรุ่งต้อนรับขบวน TR Transformer พิชิตเส้นทาง 7 พันกว่ากิโลเมตร

ประชาสัมพันธ์

●   คุณแก้วใจ เผอิญโชค กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วย เอกอัครราชทูต ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับขบวนรถยนต์ TR Transformer เชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-ภูฏาน ซึ่งได้ออกเดินทางไปตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ใช้เวลาในการเดินทางไป-กลับ รวม 17 วัน ระยะทางกว่า 7,000 กิโลเมตร ผ่านเมียนมา อินเดีย และเข้าสู่ภูฏาน ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัย เมื่อบ่ายวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  ●

Drunk Dont Drive