August 29, 2019
Motortrivia Team (10156 articles)

Mitsubishi ประเทศไทย เปิดตัวโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ Warranty Plus

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส วารันตี พลัส (Mitsubishi Motors Warranty Plus Program) โปรแกรมพิเศษสำหรับมิตซูบิชิทุกรุ่น หมดกังวลเรื่องค่าซ่อมหลังสิ้นสุดระยะการรับประกันมาตรฐาน และดูแลรถให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

●   ผู้ที่สนใจสามารถซื้อโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพนี้ สำหรับรถใหม่ที่พึ่งรับมอบจากผู้จำหน่ายภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือ 10,000 กม. และรถปัจจุบันที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน หรือ 10,000 กม. แต่ไม่เกิน 5 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน) นับตั้งแต่วันที่รับมอบรถจากผู้จำหน่าย

●   โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส วารันตี พลัส จะครอบคลุมชิ้นส่วนสำคัญ 14 กลุ่มหลัก สามารถเลือกซื้อการรับประกันคุณภาพเพิ่มเติมตามรูปแบบการใช้รถที่เหมาะสม ทั้งแบบเพิ่มเติม 1 ปี หรือ 25,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน) หรือ เพิ่มเติม 2 ปี หรือ 50,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน)

●   สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม หรือมิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ 02-079-9500 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 – 17:00 น. หรือ URL : mitsubishi-motors.co.th/th/after_sales  ●