WWF และกลุ่มมิชลิน ต่อสัญญาในฐานะพันธมิตรเพื่อการจัดหายางธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ และการสัญจรอย่างยั่งยืน
August 10, 2019
Motortrivia Team (5563 articles)

WWF และกลุ่มมิชลิน ต่อสัญญาในฐานะพันธมิตรเพื่อการจัดหายางธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ และการสัญจรอย่างยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์

●   ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานภายใต้การร่วมพันธมิตรระยะแรกส่งผลให้ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส (WWF France) และ กลุ่มมิชลิน ต่อสัญญาเป็นพันธมิตรต่อเนื่องไปอีก 4 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินปฏิบัติการต่างๆ ที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนของตลาดยางธรรมชาติและการพัฒนาโครงการนำร่องในประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนเพื่อต่อยอดความร่วมมือให้ครอบคลุมถึงการสัญจรอย่างยั่งยืนและการพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

การร่วมพันธมิตรเพื่อยุติการตัดไม้ทำลายป่า

●   ความร่วมมือระยะแรกซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2558 มุ่งเน้นไปที่การให้คำจำกัดความของคำว่า “ยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน” (Sustainable Natural Rubber), การพัฒนาวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และการส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติที่ดีในกลุ่มผู้มีบทบาทหลักที่อยู่ในตลาดและในองค์กรสากล การร่วมพันธมิตรดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มมิชลินสามารถจัดพิมพ์นโยบายเกี่ยวกับยางธรรมชาติที่ยั่งยืนได้สำเร็จ อีกทั้งผู้มีบทบาทหลักหลายรายยังยึดกลุ่มมิชลินเป็นแบบอย่าง โดยร่วมให้พันธสัญญาเพื่อยุติการตัดไม้ทำลายป่า (Zero Deforestation)

●   ทั้งนี้ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส และ กลุ่มมิชลิน ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการนำร่องขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย โครงการนำร่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกยางพาราอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่นและระบบนิเวศโดยจัดทำในเขตพื้นที่ป่าถูกทำลายบริเวณอุทยานแห่งชาติ ‘บูกิต ติกาปูลูห์’ (Bukit Tigapuluh Park) ซึ่งองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลให้ความสำคัญลำดับต้นๆ ในแง่ความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ การดำเนินโครงการภาคสนามนี้มีความคืบหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น, การก่อสร้างหมู่บ้าน, การลดแนวทางปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าแบบผิดกฎหมายในเขตที่กำหนด และการขยายพื้นที่ปกป้องคุ้มครองช้างเพิ่มขึ้นอีกราว 10,000 เฮกตาร์ (ประมาณ 62,500 ไร่) แม้จะต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายในท้องถิ่นทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากมายก็ตาม

●   การต่อสัญญาเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่าง กลุ่มมิชลิน และ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส จะทำให้โครงการนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

ปี 2562…เปิดตัวเวทีหารือระดับนานาชาติเพื่อยางธรรมชาติที่ยั่งยืน

●   การร่วมพันธมิตรครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งเวทีหารือระดับนานาชาติเพื่อยางธรรมชาติที่ยั่งยืน (International Platform for Sustainable Natural Rubber) ขึ้นในเดือนมีนาคม 2562 โดยมี กลุ่มมิชลิน และ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง และมีสมาชิกรายอื่นอีก 39 ราย

●   เวทีหารือนี้มีเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดการปฏิรูปแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตและการจัดซื้อวัตถุดิบสำคัญๆ ในวงกว้าง ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า…ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และระบบนิเวศที่เสี่ยงต่อการถูกทำลายโดยแนวทางปฏิบัติที่ไม่ยั่งยืน

●   การต่อสัญญาความเป็นพันธมิตรครั้งนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงแก่นแท้ในตลาดยางพาราและการผลิตยางภายใต้กรอบการดำเนินงานของเวทีหารือที่จัดตั้งขึ้น

การสัญจรอย่างยั่งยืนและการพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

●   การต่อสัญญาเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ก่อให้เกิดการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอีก 2 ด้าน ได้แก่ การสัญจรอย่างยั่งยืน และการพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส จะให้การสนับสนุนแก่กลุ่มมิชลินในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส โดยพันธมิตรทั้งสองจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีบทบาทด้านภูมิอากาศและการสัญจรระดับนานาชาติเพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญที่มีร่วมกันเกี่ยวกับการสัญจรแห่งอนาคต ทั้งนี้ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส จะสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพภายในปี 2573 แก่กลุ่มมิชลินด้วย

●   “เป้าหมายในการพัฒนาการสัญจรอย่างยั่งยืนของเราได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การเป็นพันธมิตรระดับโลกกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลช่วยให้เราดำเนินงานรุดหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านสำคัญๆ อาทิ การพิทักษ์ป่าเขตร้อนหรือความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินผลปฏิบัติการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2558 ให้ผลเป็นที่น่าพอใจและเป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมสำหรับเรา” เฮเลน พอล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อกลุ่มมิชลิน กล่าว

●   “ในฐานะหนึ่งในผู้จัดซื้อยางธรรมชาติชั้นนำของโลก กลุ่มมิชลินมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการปลูกสวนยางและตลาดยาง เราภูมิใจในความร่วมมือที่เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้…ทั้งในตลาดยางและการออกภาคสนาม การต่อสัญญาการร่วมเป็นพันธมิตรครั้งนี้ก่อให้เกิดโอกาสในการนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมยางโดยรวม ตลอดจนช่วยอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพด้วย” ฌ็อง บาคูมา ผู้จัดการด้านป่าไม้ กองทุนสัตว์ป่าโลกสากลแห่งฝรั่งเศส กล่าว

เกี่ยวกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส

●   องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส เป็นหนึ่งในองค์กรอิสระชั้นนำที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยมีเครือข่ายในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และมีสมาชิกให้การสนับสนุนจำนวน 6 ล้านคน องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลดำเนินงานเพื่อหยุดยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติบนผืนโลก พร้อมทั้งสร้างอนาคตที่มนุษยชาติสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและสมดุล ด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก การดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ (Renewable Natural Resources) อย่างยั่งยืน และการส่งเสริมการลดมลภาวะและขยะ

●   องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส ได้ทุ่มเทรังสรรค์โลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นใหม่ในอนาคตมาตั้งแต่ปี 2516 ด้วยทีมจิตอาสาที่ทุ่มเทและการสนับสนุนของผู้บริจาค 220,000 ราย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพิทักษ์ปกป้องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสายพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืน, จัดการฝึกอบรมให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจ, สนับสนุนธุรกิจที่ช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับ ทุกฝ่ายจำต้องเห็นชอบและยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ปรัชญาการดำเนินงานขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลจึงอยู่บนพื้นฐานของการหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

●   สนใจอ่านข่าวสารเกี่ยวกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส ได้ที่: www.wwf.fr  ●

เกี่ยวกับมิชลิน

●   มิชลิน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์ มุ่งมั่นส่งเสริมการสัญจรของลูกค้าอย่างยั่งยืน ออกแบบและจัดจำหน่ายยางที่เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด ตลอดจนให้บริการและโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทางดิจิตอล การจัดทำคู่มือและแผนที่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร รวมถึงการพัฒนาวัสดุทางเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการสัญจร กลุ่มมิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-แฟร็องประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงานสาขาอยู่ใน 170 ประเทศ โดยมีพนักงาน 125,000 คนทั่วโลก และมีโรงงานผลิตยาง 67 แห่ง ซึ่งผลิตยางรวมกันได้สูงถึง 190 ล้านเส้นในปี 2561 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.michelin.co.th  ●

Drunk Dont Drive