Archive

1.1Kviewsประชาสัมพันธ์ ●   ผลการศึกษาวิจัยดัชนีด้านบริการงานขายในประเทศไทย ประจำปี 2562 โดย เจ.ดี. พาวเวอร์ (J.D. Power 2019 Thailand Sales Satisfaction Index (SSI) Study,SM) ระบุว่า ‘ผู้จำหน่ายรถยนต์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากศักยภาพด้านบริการออนไลน์ของพวกเขาอย่างเต็มที่ เพื่อให้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า’ เนื่องจากมีผู้ซื้อเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ระบุว่า ใช้ช่องทางดิจิทัลระหว่างกระบวนการขาย ●   ผลการศึกษาพบว่ามีผู้ซื้อเพียง 22% เท่านั้นที่หาข้อมูลจากเว็บไซต์ของผู้จำหน่าย และจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว มีความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์คิดเป็น 824 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน) เพิ่มขึ้น 5 คะแนนจากปี 2561 ทั้งนี้