December 2, 2019
Motortrivia Team (6215 articles)

Toyota มอบทุนการศึกษาครั้งที่ 47 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์

●   มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2562 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุน ให้นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้นิสิตนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ไปพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

●   ตลอดระยะเวลากว่า 57 ปี ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้โครงการถนนสีขาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา โตโยต้า ให้ความสำคัญในการสนับสนุนทุนการศึกษาผ่านหน่วยงานต่างๆ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีให้แก่เยาวชนไทย ได้นำความรู้มาพัฒนาประเทศและสามารถประกอบอาชีพ ได้อย่างมั่นคง โดยการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการมอบโอกาสแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 47 ปี

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 1,567 ทุน มูลค่ากว่า 17,000,000 บาท โดยในปีนี้ โตโยต้าสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นิสิตจำนวน 12 ทุน รวมเป็นมูลค่า 959,000 บาท รายละเอียดมีดังนี้

คณะจำนวนทุนมูลค่าทุน/บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์4336,000
คณะอักษรศาสตร์3231,000
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี177,000
คณะรัฐศาสตร์177,000
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร177,000
คณะเภสัชศาสตร์184,000
คณะครุศาสตร์177,000
รวม12959,000

●   นอกจากกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแล้ว โตโยต้า ยังร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งเสริมการศึกษาในด้านอื่น อาทิ การสนับสนุนภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ เพื่อยกระดับการเรียนการสอน การวิจัยด้านภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่นให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในนาม “กองทุนโตโยต้า” โดยมอบให้ปีละ 3,950,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 51,350,000 บาท ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จวบจนปัจจุบัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ ที่ทำการสอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ จากโตโยต้า ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี

●   มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่านที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ผมเชื่อว่านิสิตทุกท่านจะใช้โอกาสที่ตนเองได้รับอย่างชาญฉลาดเพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์และความสำเร็จสูงสุด นิสิตทุกท่าน ณ ที่นี้เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์คู่ควรกับการได้รับทุนการศึกษา ซึ่งเป็นของขวัญที่โตโยต้ายินดีมอบให้อีกไม่นานทุกท่านจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมไปด้วยวิทยฐานะ และเดินหน้าแสวงหาความเจริญก้าวหน้าตามสายอาชีพของตนเอง ผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากขอให้นิสิตทุกท่านพึงระลึกไว้เสมอ นั่นคือ ขอให้ทุกท่านคำนึงว่า ในอดีตท่านเคยเป็นผู้รับแล้ว ในอนาคตก็ต้องเป็นผู้ให้กับสังคมด้วย ขอให้แบ่งปันสิ่งต่างๆ ที่ตนเองเคยได้รับให้กับผู้อื่นในสังคม พร้อมๆ กับสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตและมุ่งมั่นหาเลี้ยงชีพได้ ด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง”  ●

Drunk Dont Drive