May 23, 2020
Motortrivia Team (6899 articles)

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนเมษายน 2563

motortrivia

●  รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2563 ยอดรวม 30,109 คัน ลดลง 65% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 8,830 คัน ลดลง -74.7% รถเพื่อการพาณิชย์ 21,279 คัน ลดลง -58.4% รถกระบะ 1 ตันในเซกเมนท์นี้ 16,733 คัน ลดลง -59.4%

●  การเติบโตในเดือนนี้ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ภาครัฐฯ ทำการออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ยังผลให้หน่วยงานต่างๆ ต้องออกมาตรการการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) และทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย รวมถึงชะลอการพิจารณาซื้อรถใหม่ ซึ่งความไม่แน่นอนในอนาคตนี้ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมยานยนต์

●  ส่วนตัวเลขยอดสะสม 4 เดือน อยู่ที่ 230,173 คัน ลดลง -34.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ตลาดรถยนต์นั่งลดลง -36.6% ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ลดลง -32.6%

●  อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ภาครัฐฯ ได้ทำการผ่อนปรนมาตรการปิดเมือง ปรับเวลาเคอร์ฟิว ทว่ายังคงให้ประชาชนเฝ้าระวังการใช้ชีวิตตามมาตรการความปลอดภัย บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ ได้เริ่มกลับมาเปิดสายการผลิตอีกครั้ง ทำให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมมีทิศทางที่ดีขึ้น   ●

TOTAL CAR SALES

 Apr-20Apr-19Y-O-YShare
Toyota11,08426,958-58.9%36.8%
Isuzu6,86515,389-55.4%22.8%
Honda2,64811,329-76.6%8.8%
Mitsubishi2,0196,669-69.7%6.7%
Nissan1,8044,773-62.2%6.0%
Mazda1,0126,099-83.4%3.4%
Suzuki1,1142,065-46.1%3.7%
Hino524809-35.2%1.7%
Subaru27306-91.2%0.1%
Mitsu-Fuso000.0%
Total Japanese makes27,09774,397-63.6%90.0%
 Apr-20Apr-19Y-O-YShare
Ford1,2074,489-73.1%4.0%
MG1,1562,232-48.2%3.8%
Chevrolet4761,255-62.1%1.6%
Hyundai58561-89.7%0.2%
TATA950-82.0%0.0%
Kia61129-52.7%0.2%
Proton100.0%
DFM000.0%
Daewoo000.0%
Peugeot700.0%
Benz01,495-100.0%0.0%
B.M.W.01,056-100.0%0.0%
Volvo0288-100.0%0.0%
Volkswagen000.0%
Other makers37124-70.2%0.1%
Total30,10986,076-65.0%100.0%

PASSENGER CAR SALES

 Apr-20Apr-19Y-O-YShare
Toyota2,90610,107-71.2%32.9%
Honda2,2298,614-74.1%25.2%
Mazda5134,882-89.5%5.8%
Nissan1,0722,490-56.9%12.1%
Mitsubishi8233,080-73.3%9.3%
Suzuki9721,882-48.4%11.0%
Subaru05-100.0%0.0%
Total Japanese makes8,51531,060-72.6%96.4%
 Apr-20Apr-19Y-O-YShare
MG218787-72.3%2.5%
Kia61127-52.0%0.7%
Ford217-88.2%0.0%
Hyundai000.0%
Proton100.0%
Chevrolet000.0%
Peugeot000.0%
Benz01,495-100.0%0.0%
B.M.W.01,056-100.0%0.0%
Volvo0288-100.0%0.0%
Other makers33101-67.3%0.4%
Total8,83034,931-74.7%100.0%

COMMERCIAL VEHICLE SALES

 Apr-20Apr-19Y-O-YShare
Isuzu6,86515,389-55.4%32.3%
Toyota8,17816,851-51.5%38.4%
Ford1,2054,472-73.1%5.7%
Mitsubishi1,1963,589-66.7%5.6%
Honda4192,715-84.6%2.0%
Nissan7322,283-67.9%3.4%
Mazda4991,217-59.0%2.3%
Chevrolet4761,255-62.1%2.2%
MG9381,445-35.1%4.4%
Hino524809-35.2%2.5%
Hyundai58561-89.7%0.3%
Suzuki142183-22.4%0.7%
TATA950-82.0%0.0%
Kia02-100.0%0.0%
Other makers38324-88.3%0.2%
Total21,27951,145-58.4%100.0%

ONE-TON PICKUP SALES

 Apr-20Apr-19Y-O-YShare
Isuzu6,26714,235-56.0%37.5%
Toyota7,01914,970-53.1%41.9%
Ford1,2054,472-73.1%7.2%
Mitsubishi1,1963,589-66.7%7.1%
Nissan6762,138-68.4%4.0%
Chevrolet2101,255-83.3%1.3%
Mazda30526-94.3%0.2%
TATA842-81.0%0.0%
MG12200.7%
Foton06-100.0%0.0%
Total16,73341,233-59.4%100.0%

Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.

PURE PICKUP SALES

 Apr-20Apr-19Y-O-YShare
Isuzu5,94513,224-55.0%39.2%
Ford9943,777-73.7%6.6%
Toyota6,26613,121-52.2%41.3%
Mitsubishi9772,606-62.5%6.4%
Nissan6512,049-68.2%4.3%
Chevrolet165906-81.8%1.1%
Mazda30526-94.3%0.2%
TATA842-81.0%0.1%
MG12200.8%
Foton06-100.0%0.0%
Total15,15836,257-58.2%99.2%

PPV SALES

 Apr-20Apr-19Y-O-YShare
Toyota7531,849-59.3%47.8%
Isuzu3221,011-68.2%20.4%
Mitsubishi219983-77.7%13.9%
Ford211695-69.6%13.4%
Chevrolet45349-87.1%2.9%
Nissan2589-71.9%1.6%
Total1,5754,976-68.3%100.0%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย


●   ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2563.
●   ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2563.
●   ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2563.
●   ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2563.
●   ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2563.

Drunk Dont Drive