August 19, 2020
Motortrivia Team (7110 articles)

Toyota และธรรมศาสตร์ เผยผลงานดีเด่น TTF Award

ประชาสัมพันธ์

●  นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมอบรางวัล TTF Award ประจำปี 2562-2563 (Toyota Thailand Foundation Award 2019-2020) เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสนับสนุนผลงานทางวิชาการของนักวิชาการไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

●  การพิจารณารางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award) เริ่มดำเนินการครั้งแรกปี พ.ศ.2538 โดย มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับสูง และสนับสนุนให้นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทย โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งความรู้” ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่องผลงานวิชาการ ในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อเผยแพร่งานเขียนออกสู่สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์ แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยตลอดระยะเวลา 25 ปี มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น และเผยแพร่งานเขียนวิชาการอันทรงคุณค่าไปแล้วทั้งสิ้น 63 เล่ม

●  โดยในปีนี้ มีผลงานวิชาการที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล จำนวนทั้งสิ้น 93 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น:

  • ด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 31 ผลงาน
  • ด้านมนุษยศาสตร์ จำนวน 17 ผลงาน
  • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 34 ผลงาน
  • ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 11 ผลงาน

●  คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานวิชาการที่เห็นควรได้รับรางวัล TTF Award ประจำปี พ.ศ.2563 ทั้งสิ้น 4 รางวัล ซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้:

●  (1) รางวัลด้านสังคมศาสตร์ (Social Science Award) : ผลงานเรื่อง “เถียงกันเรื่องแท้ง : สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม” ผู้เขียน: รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

●  (2) รางวัลด้านมนุษยศาสตร์ (Humanities Award) : ผลงานเรื่อง “เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบพัฒนาการและพลังศรัทธา” ผู้เขียน: ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

●  (3) รางวัลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award) : ผลงานเรื่อง “โรคสมาธิสั้น” ผู้เขียน: รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

●  (4) รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Environment & Technological Science Award) : ผลงานเรื่อง “เอมไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ำ” ผู้เขียน: รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

●  นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวว่า “มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลงานของนักวิชาการ ที่ได้อุทิศตนค้นคว้าผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการ รวมถึงได้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการดีเด่นที่ได้รับรางวัลสู่สาธารณชนไปแล้วกว่า 60 เล่ม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลศึกษาหาความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัล TTF Award จะเป็นพลังให้นักวิชาการไทยสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่าเท่าทันยุคสมัยและเป็นประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยสืบไป”   ●

Drunk Dont Drive
Hyundai HNY Campaign