September 17, 2020
Motortrivia Team (7366 articles)

Mitsubishi ลงนาม MOU กับธรรมศาสตร์ สนับสนุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

●  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนทุนการศึกษา และโครงการฝึกงานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดีเด่น สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการมอบโอกาสในการศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการจากการทำงาน (Work Integrated Learning – WIL) นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทำงานร่วมกับมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

จากภาพ : มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด (ที่ 2 จากขวา), รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 2 จากซ้าย), นายเอกอธิ รัตนอารี กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด (ขวา) และ รศ.ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ซ้าย)

 “มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มุ่งมั่นเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย ภายใต้ปณิธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ โดยโครงการในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ที่จะทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยซึ่งถือเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์ที่สำคัญของโลก อันจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” มร. ชกกิ กล่าว

●  นอกจากนี้ ที่ผ่านมามิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยหลากหลายโครงการ ได้แก่ หลักสูตรนักศึกษาฝึกงานประจำปี (Talent Internship Program) กับ 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลการเรียนดีเด่น ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นต้น   ●

Hyundai BKK Motor Show