September 18, 2020
Motortrivia Team (6925 articles)

Shell สานต่อโครงการเติมสุข สนับสนุนมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

ประชาสัมพันธ์

●  บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย นายปนันท์ ประจวบเหมาะ (ขวา) ประธานกรรมการ ตอกย้ำแนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางและการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการระดับชุมชนหรือ Community Skills and Enterprise Development (CSED) อย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบเงิน จำนวน 8,000,000 บาทแก่มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ โดย นายมีชัย วีระไวทยะ (ซ้าย) ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ

●  หนึ่งในนั้นคือ “เชลล์เติมสุข” โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการศึกษาสำหรับทุกคนในชุมชน โดยเน้นการบูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพ ทั้งการเกษตรกรรมสมัยใหม่และความรู้ทางธุรกิจ ทำให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเชลล์ในการเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ หรือ Trusted Partner for Better Life   ●

Drunk Dont Drive