September 6, 2020
Motortrivia Team (7769 articles)

ผู้ที่รับบาดเจ็บจากถุงลม Takata ยังสามารถเรียกค่าเสียหายได้

ประชาสัมพันธ์

●  ศาสตราจารย์ เอริก ดี. กรีน (Eric D. Green) เจ้าหน้าที่พิเศษของกองทุนชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บุคคลที่ได้รับความเสียหายในคดีถุงลมนิรภัย ทาคาตะ (Takata Airbag Individual Restitution Fund) ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ และทรัสตีของกองทุนทรัสต์เพื่อชดเชยการละเมิด (Tort Compensation Trust Fund) ที่จัดตั้งขึ้นในคดีล้มละลายของทาคาตะ ได้ออกแถลงการณ์ดังต่อไปนี้

การเรียกร้องค่าเสียหายกรณีถุงลมนิรภัยทาคาตะบกพร่อง

●  เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ เอริก ดี. กรีน เจ้าหน้าที่พิเศษและทรัสตี ได้เปิดโครงการชดเชยค่าเสียหายสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยมิชอบ อันเนื่องมาจากการพองตัวอย่างรุนแรงหรือการแตกของตัวสูบลมในถุงลมนิรภัยทาคาตะที่ใช้แอมโมเนียมไนเตรตในการพองตัว (ความบกพร่องของตัวสูบลมในถุงลมนิรภัยทาคาตะ) โดยผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากกองทุน Individual Restitution Fund (“IRF”) มูลค่า 125 ล้านดอลลาร์ของกระทรวงยุติธรรม และ/หรือ กองทุนทรัสต์ Takata Airbag Tort Compensation Trust Fund (“TATCTF”) มูลค่า 140 ล้านดอลลาร์ โดยกระบวนการเรียกร้องค่าเสียหายกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ และผู้เสียหายยังคงมีเวลาดำเนินการ

●  ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยมิชอบอันเนื่องมาจากความบกพร่องของตัวสูบลมในถุงลมนิรภัยทาคาตะ สามารถดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายได้สามประเภท ได้แก่:

●  (1) “IRF Claim” เป็นการเรียกร้องค่าเสียหายจากกองทุน IRF ซึ่งเป็นกองทุนชดเชยค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยมิชอบ กองทุนนี้กำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่พิเศษ และจัดตั้งขึ้นภายใต้คำสั่ง Restitution Order ของศาลแขวงสหรัฐอเมริกาสำหรับเขตตะวันออกของรัฐมิชิแกน สืบเนื่องจากการดำเนินคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมต่อบริษัททาคาตะ และประเทศสหรัฐอเมริกาต่อบริษัททาคาตะ คอร์ปอเรชั่น คดีหมายเลข 16-cr-20810 (E.D. Mich.)

●  (2) “Trust Claim” เป็นการเรียกร้องค่าเสียหายจากกองทุนทรัสต์ TATCTF ซึ่งเป็นกองทุนชดเชยค่าเสียหายสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยมิชอบ กองทุนนี้กำกับดูแลโดยทรัสตี และจัดตั้งขึ้นตามแผนฟื้นฟูกิจการมาตรา 11 ของทาคาตะ ภายใต้คำสั่งของศาลล้มละลายเขตเดลาแวร์

●  (3) “POEM Claim” เป็นการเรียกร้องค่าเสียหายจาก Participating Original Equipment Manufacturer หรือ POEM (ปัจจุบันมี POEM รายเดียวคือ Honda/Acura) โดยต้องดำเนินการผ่านกองทุน TATCTF ที่กำกับดูแลโดยทรัสตี

●  การเรียกร้องค่าเสียหายแต่ละประเภทมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคำร้องแตกต่างกันไป และการเรียกร้องค่าเสียหายแต่ละประเภทครอบคลุมเฉพาะการบาดเจ็บทางร่างกายและการเสียชีวิตโดยมิชอบอันเนื่องมาจากความบกพร่องของตัวสูบลมในถุงลมนิรภัยทาคาตะ โดยไม่ครอบคลุมการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยมิชอบอันเนื่องมาจากส่วนประกอบอื่น ๆ ของถุงลมนิรภัย เช่น ถุงลมนิรภัยไม่ทำงาน ถุงลมนิรภัยพองตัวเอง การบาดเจ็บจากการชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวสูบลม หรือความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเสียชีวิต

●  สามารถขอรับแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งประกอบด้วยคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยื่นคำร้องได้ที่เว็บไซต์ของ IRF: www.takataspecialmaster.com หรือเว็บไซต์ของ TATCTF: www.TakataAirbagInjuryTrust.com

●  หมายเหตุ : การกำกับดูแลกระบวนการเรียกร้องค่าเสียหายและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม – ศาสตราจารย์ กรีน ได้รับการแต่งตั้งจากศาลแขวงให้เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษดูแลการเรียกร้องค่าเสียหายประเภท IRF Claim และได้รับการแต่งตั้งจากศาลล้มละลายให้เป็นทรัสตีดูแลการเรียกร้องค่าเสียหายประเภท Trust Claim และ POEM Claim

●  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง วันหมดเขตยื่นคำร้อง และวิธีการยื่นคำร้อง กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.takataspecialmaster.com และ www.TakataAirbagInjuryTrust.com หรือส่งคำถามมาที่อีเมล [email protected] หรือ โทรฟรีที่หมายเลข (888) 215-9544   ●

ที่มา : พีอาร์นิวสไวร์/อินโฟเควสท์ – บอสตัน – 1 กันยายน 2563

Hyundai Smart Deal