September 19, 2020
Motortrivia Team (7730 articles)

ไทยรุ่งฯ ส่งมอบรถให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2563

ประชาสัมพันธ์

●  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบรถ TR Transformer II ให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมคณะ ร่วมพิธีตรวจรับและส่งมอบในครั้งนี้

●  ปัจจุบันทุกจังหวัดที่ตั้งของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีรถยนต์ TR Transformer II ในการใช้งานในภารกิจช่วยเหลือประชาชนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้ง 76 จังหวัด (ทั่วประเทศ) ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนับว่าเป็นหน่วยงานราชการหน่วยแรกที่สนับสนุนสินค้านวัตกรรมไทยตามนโยบายรัฐบาลอย่างจริงจัง อันเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และหน่วยงานราชการก็ได้ใช้รถที่มีอรรถประโยชน์ เหนือกว่ารถทั่วๆ ไปอีกด้วย   ●

Hyundai Smart Deal