October 6, 2020
Motortrivia Team (7947 articles)

GM บริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิกระจกเงา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลน

ประชาสัมพันธ์

●  เมื่อเร็วๆ นี้ จีเอ็ม ประเทศไทยร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงา ที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคม โดยร่วมมอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นกว่า 3,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 200,000 บาท เพื่อส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังผู้ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

●  สิ่งของที่นำไปร่วมบริจาคได้แก่ หมอน, ผ้าห่ม, ถุงนอน, เสื้อผ้า, กระติกน้ำ และของใช้จำเป็นอื่นๆ โดยของบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปช่วยเหลือตามเครือข่ายต่างๆ ภายใต้มูลนิธิกระจกเงา ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่ขาดแคลน, กลุ่มคนไร้บ้าน, กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง, โรงเรียนยากไร้ในเครือข่าย และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

●  มูลนิธิกระจกเงาเป็นหนึ่งในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิทธิมนุษยชน หรืองานพัฒนาอาสาสมัครต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในสังคม และช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น มูลนิธิกระจกเงา ประกอบไปด้วยหลากหลายโครงการภายใต้มูลนิธิ อาทิ โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง, โครงการอ่านสร้างชาติ, โครงการอาสามาเยี่ยม และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

●  คุณวีราภรณ์ ประสพรัตนสุข หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิกระจกเงา กล่าวว่า “มูลนิธิกระจกเงาขอขอบคุณจีเอ็ม ประเทศไทย ที่ได้มาบริจาคในวันนี้ ซึ่งสิ่งของทั้งหมดที่เราได้รับจะนำไปสานต่อพันธกิจของมูลนิธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ การได้เห็นความช่วยเหลือจากภาคเอกชนต่อประเด็นต่างๆ ในสังคมทำให้เรามีกำลังเสริมในการดำเนินงาน และเป็นกำลังใจให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิกระจกเงา การบริจาคจากจีเอ็ม ประเทศไทยในวันนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน”

●  ทั้งนี้ บริษัทจีเอ็ม ประเทศไทย หวังว่าสิ่งของซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือและบรรเทากลุ่มคนที่ยากลำบากรวมถึงลดค่าใช้จ่ายบางประการได้

●  “บริษัทเจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนผ่านกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผมในฐานะตัวแทนของบริษัทจีเอ็ม ประเทศไทยขอขอบคุณมูลนิธิกระจกเงาที่ทำงานช่วยเหลือและพัฒนาสังคมมาโดยตลอด บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเสริมสร้างสังคมไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป” คุณเฮกเตอร์ บีจาเรียล ประธานกรรมการ จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว   ●

Hyundai Smart Deal