November 5, 2020
Motortrivia Team (8132 articles)

PTT และทิพยประกันภัย เปิดตัวประกันภัย [email protected]

ประชาสัมพันธ์

●  นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก และ นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) พร้อมด้วย ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดตัว [email protected]เพิ่มช่องทางให้บริการซื้อประกันภัยที่สถานีบริการน้ำมัน อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภค

●  ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีจำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ด้วยบริการที่ครบครัน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันของโออาร์ ที่มุ่งเน้นให้ธุรกิจและสังคมเติบโตไปด้วยกัน สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถานีบริการน้ำมันฯ คู่ค้า และชุมชน เพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของสังคมชุมชนและผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ให้ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างสมดุลและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

●  ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่มี [email protected] แล้วกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ และยังมีแผนขยายเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตเพื่ออำนวยความสะดวกผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น

●  นอกจากนี้ ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยที่ [email protected] ยังได้รับบัตรเติมน้ำมัน Privilege Card ของ พีทีที สเตชั่น หรือ บัตรของขวัญใช้แทนเงินสดของ คาเฟ่ อเมซอน หรือ คะแนนสะสมในบัตร Blue Card (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด) อีกด้วย ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 นี้   ●

Hyundai H-1 Elite NS