November 26, 2020
Motortrivia Team (7772 articles)

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนตุลาคม 2563

motortrivia

●  รายงานสถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ประจำเดือนตุลาคม 2563 ยอดรวม 74,115 คัน ลดลง -1.4% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 22,461 คัน ลดลง -20.7% รถเพื่อการพาณิชย์ 51,654 คัน เพิ่มขึ้น +10.4% และรถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้ 40,837 คัน เพิ่มขึ้น +9.3%

●  ตลาดรถยนต์เดือนตุลาคมยังคงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการที่ภาครัฐฯ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะ และมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภค ทั้งหมดนี้ส่งผลในเชิงบวกให้กับตลาดรถยนต์

●  ยอดสะสม 10 เดือน มีปริมาณการขาย 608,880 คัน ลดลง -27.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง -36.8% ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง -20.9%   ●

TOTAL CAR SALES

 Oct-20Oct-19Y-O-YShare
Toyota25,70926,672-3.6%34.7%
Isuzu17,17411,860+44.8%23.2%
Honda9,0119,709-7.2%12.2%
Mitsubishi4,8147,058-31.8%6.5%
Nissan4,0144,855-17.3%5.4%
Mazda3,9073,783+3.3%5.3%
Suzuki2,1722,022+7.4%2.9%
Hino971908+6.9%1.3%
Subaru293300-2.3%0.4%
Mitsu-Fuso000.0%
Total Japanese makes68,06567,167+1.3%91.8%
 Oct-20Oct-19Y-O-YShare
Ford2,6573,522-24.6%3.6%
MG2,7462,526+8.7%3.7%
Chevrolet1671,301-87.2%0.2%
Hyundai260355-26.8%0.4%
TATA955-83.6%0.0%
Kia39106-63.2%0.1%
Proton000.0%
DFM000.0%
Daewoo000.0%
Peugeot5000.1%
Mercedes000.0%
BMW000.0%
Volvo000.0%
Volkswagen000.0%
Other makers12298+24.5%0.2%
Total74,11575,130-1.4%100.0%

PASSENGER CAR SALES

 Oct-20Oct-19Y-O-YShare
Toyota6,2459,185-32.0%27.8%
Honda7,2337,772-6.9%32.2%
Mazda1,9533,042-35.8%8.7%
Nissan2,6022,601+0.0%11.6%
Mitsubishi1,8293,140-41.8%8.1%
Suzuki2,0081,756+14.4%8.9%
Subaru48-50.0%0.0%
Total Japanese makes21,87427,504-20.5%97.4%
 Oct-20Oct-19Y-O-YShare
MG447637-29.8%2.0%
Kia3793-60.2%0.2%
Ford78-12.5%0.0%
Hyundai000.0%
Proton000.0%
Chevrolet000.0%
Peugeot000.0%
Mercedes000.0%
BMW000.0%
Volvo000.0%
Other makers9694+2.1%0.4%
Total22,46128,336-20.7%100.0%

COMMERCIAL VEHICLE SALES

 Oct-20Oct-19Y-O-YShare
Isuzu17,17411,860+44.8%33.2%
Toyota19,46417,487+11.3%37.7%
Ford2,6503,514-24.6%5.1%
Mitsubishi2,9853,918-23.8%5.8%
Honda1,7781,937-8.2%3.4%
Nissan1,4122,254-37.4%2.7%
Mazda1,954741+163.7%3.8%
Chevrolet1671,301-87.2%0.3%
MG2,2991,889+21.7%4.5%
Hino971908+6.9%1.9%
Hyundai260355-26.8%0.5%
Suzuki164266-38.3%0.3%
TATA955-83.6%0.0%
Kia213-84.6%0.0%
Other makers365296+23.3%0.7%
Total51,65446,794+10.4%100.0%

ONE-TON PICKUP SALES

 Oct-20Oct-19Y-O-YShare
Isuzu16,01010,570+51.5%39.2%
Toyota16,62215,636+6.3%40.7%
Ford2,6503,514-24.6%6.5%
Mitsubishi2,9853,918-23.8%7.3%
Nissan1,2532,176-42.4%3.1%
Chevrolet1671,039-83.9%0.4%
Mazda678364+86.3%1.7%
TATA450-92.0%0.0%
MG46890+420.0%1.1%
CP FOTON000.0%
Total40,83737,357+9.3%100.0%

Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.

PURE PICKUP SALES

 Oct-20Oct-19Y-O-YShare
Isuzu15,9409,978+59.8%43.4%
Ford2,1983,124-29.6%6.0%
Toyota13,83913,636+1.5%37.7%
Mitsubishi2,1692,917-25.6%5.9%
Nissan1,2532,072-39.5%3.4%
Chevrolet161830-80.6%0.4%
Mazda678364+86.3%1.8%
TATA450-92.0%0.0%
MG46890+420.0%1.3%
CP FOTON000.0%
Total36,71033,061+11.0%98.7%

PPV SALES

 Oct-20Oct-19Y-O-YShare
Toyota2,7832,000+39.2%67.4%
Isuzu70592-88.2%1.7%
Mitsubishi8161,001-18.5%19.8%
Ford452390+15.9%11.0%
Chevrolet6209-97.1%0.1%
Nissan0104-100.0%0.0%
Total4,1274,296-3.9%100.0%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย


●   ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2563.
●   ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2563.
●   ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2563.
●   ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2563.
●   ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2563.
●   ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2563.
●   ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2563.
●   ยอดจำหน่าย เดือนสิงหาคม 2563.
●   ยอดจำหน่าย เดือนกันยายน 2563.
●   ยอดจำหน่าย เดือนตุลาคม 2563.
●   ยอดจำหน่าย เดือนพฤศจิกายน 2563.
●   ยอดจำหน่าย เดือนธันวาคม 2563.

Hyundai Smart Deal