November 1, 2020
Motortrivia Team (7957 articles)

Toyota มอบทุนการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์

●  มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 จำนวน 147 ทุน มูลค่า 3 ล้านบาท แก่นักเรียนนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสในการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

●  มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2535 โดยตลอดระยะเวลา 28 ปี ได้ดำเนินกิจการเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่:

●  (1) ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน (2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ (3) ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

●  พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน รวมถึงการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

●  โครงการนี้ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 17 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับทุนแล้วจำนวน 2,585 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 38 ล้านบาท โดยการมอบทุนการศึกษาในปีนี้ ได้แบ่งทุนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับนักศึกษาทุนพยาบาล จำนวนทั้งหมด 147 ทุน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดของทุนดังต่อไปนี้

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 80 ทุน
  • ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 60 ทุน
  • ระดับนักศึกษาทุนพยาบาล (ตชด) จำนวน 7 ทุน

●  มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 28 ปี เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน นิสิต และนักศึกษา ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 16,000 ทุน และยังคงรักษาพันธกิจของมูลนิธิในการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป   ●

Hyundai Smart Deal