January 8, 2021
Motortrivia Team (6902 articles)

OR และ GC ขยายผลโครงการจัดการพลาสติกใช้แล้ว

ประชาสัมพันธ์

●  ตามที่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR จับมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ก่อตั้ง “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” รับพลาสติกใช้แล้วนำกลับสู่ระบบหมุนเวียน สร้างมูลค่าเพิ่มอีกครั้ง โดยไม่ต้องนำทรัพยากรใหม่มาใช้

●  ล่าสุดขยายผลสู่การปฏิบัติ โดยใช้จุดแข็งของการเป็นสถานีบริการน้ำมันอันดับหนึ่งของไทยที่มีเครือข่ายทั่วประเทศและ GC ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยนำมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกมิติ ทั้งในส่วนโรงงานหรือกระบวนการผลิต (Smart Operating) ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Responsible Caring) จนมาเป็นโครงการ พลาสติก (คืน) สุข นำร่องเฟสแรก บริเวณ ชั้น 1 อาคาร Energy Complex A, ชั้น 1 อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ และที่ PTT Station สาขาประชาอุทิศ-ลาดพร้าว พร้อมเดินหน้ากระจายจุดรับสู่ PTT Station ทั่วประเทศต่อไป

●  สืบเนื่องจาก OR และ GC ได้ร่วมมือกันริเริ่มโครงการ “โครงการพลาสติก (คืน) สุข ” โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU สำหรับความร่วมมือดังกล่าวไปเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จากแนวคิดที่ต้องการแก้ปัญหาขยะพลาสติกให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ โดยการสร้าง YOU เทิร์น Platform ด้วยการนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบ เพื่อนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปพลาสติกใช้แล้ว คัดแยกตั้งแต่ต้นทางสู่การขนส่งไปรีไซเคิลหรืออัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีคุณค่าหรือนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยไม่ต้องรบกวนทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม

●  ด้วยจุดแข็งของ OR ซึ่งถือเป็นผู้นำด้านสถานีบริการน้ำมันของไทย และมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงต่อยอดขยายผลแนวคิดดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการตั้ง ตู้พลาสติก(คืน)สุขตามที่ต่างๆ เพื่อรับพลาสติกใช้แล้วที่ผ่านการทำความสะอาดมาระดับหนึ่ง โดยเริ่มจากพื้นที่ทดลองในเขตกรุงเทพมหานคร และมีแผนจะขยายสู่ PTT Station ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

●  นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “OR รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมกับโครงการพลาสติก (คืน) สุข กับทาง GC ในครั้งนี้ เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาพื้นที่ PTT Station ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถานีบริการน้ำมัน คู่ค้า และคนในชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สินค้า รวมถึงบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและคนในชุมชน ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริง”

●  ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือดังกล่าว สอดรับกับนโยบายของ OR ที่ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการแยก แลก ยิ้ม ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการที่ PTT Station เห็นความสำคัญของการแยกขยะ โดยจะนำขยะจากถังแยกแลกยิ้มไปขาย เพื่อนำเงินที่ได้ไปสร้างประโยชน์ให้ชุมชนในพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ และอีกหนึ่งโครงการที่นำเทคโนโลยีเข้ามาต่อยอด คือ โครงการฃวดแลกยิ้ม ซึ่งทดลองติดตั้งตู้รับคืนขวดพลาสติก PET ที่ PTT Station ในปี 2561 ที่ผ่านมา

●  สำหรับประชาชนผู้สนใจมีส่วนร่วมในโครงการพลาสติก (คืน) สุข สามารถคัดแยกขยะและทำความสะอาดขยะพลาสติกในบ้านก่อน จากนั้นนำมาส่งคืนที่ PTT Station ณ จุดรับ หรือตู้พลาสติก (คืน) สุขในเฟสแรก บริเวณชั้น 1 อาคาร Energy Complex A, ชั้น 1 อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ และที่ PTT Station สาขาประชาอุทิศ-ลาดพร้าว โดยจะมีการขยายจุดรับที่ PTT Station อื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศต่อไป   ●

Drunk Dont Drive