February 9, 2021
Motortrivia Team (7263 articles)

Hyundai มอบเงินและสิ่งของจำเป็นให้บ้านเด็กอ่อนพญาไท

ประชาสัมพันธ์

●  บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ตามนโยบายส่งเสริมการทำความดี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้สังคมน่าอยู่ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท มอบให้กับทางบ้านเด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

●  ทั้งนี้ปัจจุบัน บ้านเด็กอ่อนพญาไท ได้ให้การอุปการะเด็กเล็กชาย-หญิงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ทั้งเด็กปกติและเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่เป็นเด็กถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลหรือที่สาธารณะ เด็กที่ประสบปัญหาการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เด็กเร่ร่อนหรือได้รับการทารุณกรรมจากผู้เลี้ยงดู ซึ่งขณะนี้มีจำนวนเด็กในความอุปการะทั้งหมด 150 คน

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฮุนได ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.hyundai.co.th

Hyundai BKK Motor Show