August 9, 2021
Motortrivia Team (8026 articles)

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ชวนผู้ประกอบการรับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

ประชาสัมพันธ์

●   สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association Of Thailand หรือ EVAT) ร่วมกับกองทุน SME ตามเเนวประชารัฐ เชิญชวนผู้ประกอบการด้านยานยนต์ไฟฟ้าเเละชิ้นส่วน เเจ้งขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการขยายเเละพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยข้อมูลทั้งหมดนี้ จะนำมาประเมินจำนวนผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอรับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุน SME เพื่อนำเสนอกรอบวงเงินในภาพรวมสำหรับปีงบประมาณ 2565 และเพื่อกำหนดรูปแบบการให้สินเชื่อที่เหมาะสม

●   กองทุน SME ตามเเนวประชารัฐ คือกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SME ที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสูงขึ้น และเพื่อสนับสนุนและดำเนินงานอื่นๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้ประกอบการตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

●   กองทุนเป็นแหล่งเงินทุนในการลดอุปสรรคและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสูงขึ้น สามารถต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

●   สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนำโดย นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมกล่าวว่า “สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ จึงให้ความสนับสนุนและร่วมมือกับกองทุน SME ตามเเนวประชารัฐในครั้งนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ ที่กำลังประสบปัญหาในช่วงภาวะวิกฤตและเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจำเป็นต่อการประเมินรูปแบบการให้สินเชื่อที่ตอบโจทย์การขยายธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเเละกองทุน SME ตามเเนวประชารัฐ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการฯให้ก้าวต่อไปด้วยความมั่นคงเเละยั่งยืน”

●   สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เชิญชวนผู้ประกอบด้านยานยนต์ไฟฟ้าเเละชิ้นส่วนต่างๆ เเจ้งขอรับการสนับสนุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อขยายและพัฒนาธุรกิจ ได้ที่ docs.google.com/forms ภายในวันนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เท่านั้น

●   สนใจติดตามข่าวสารของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้ที่ www.evat.or.th    ●

Hyundai Smart Deal