August 31, 2021
Motortrivia Team (10413 articles)

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนกรกฎาคม 2564

motortrivia

●   รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย เดือนกรกฎาคม 2564 ยอดขายรวมทุกแบรนด์ 52,442 คัน คิดเป็นอัตราส่วนลดลง 11.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แยกเป็นรถยนต์นั่ง 16,689 คัน ลดลง 9.8% รถเพื่อการพาณิชย์ 35,753 คัน ลดลง 12.4% รถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้ 27,816 คัน ลดลง 15%

●   ยอดจำหน่ายที่ลดลงนี้ เป็นผลโดยตรงจากความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมาตรการขยายพื้นที่ควบคุมยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และการดำเนินธุรกิจของประชาชน และมีส่วนทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชะลอการตัดสินใจซื้อสิ้นค้าทุกประเภทที่ยังไม่ความจำเป็น

●   ทั้งนี้ ตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคม 2564 ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งจากสถานการ์ของ COVID-19, มาตรการต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพน้อยลง และการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ล่าช้า ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัว และขาดแรงกระตุ้นในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งมีส่วนทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยเช่นกัน

TOTAL CAR SALES

 Jul-21Jul-20Y-O-YShare
Toyota17,04017,553-2.9%32.5%
Isuzu13,68015,477-11.6%26.1%
Honda6,9586,034+15.3%13.3%
Mitsubishi3,2054,920-34.9%6.1%
Mazda2,1123,040-30.5%4.0%
Nissan1,7514,000-56.2%3.3%
Suzuki1,4022,065-32.1%2.7%
Hino1,045813+28.5%2.0%
Subaru14638+284.2%0.3%
Japanese makes47,33953,940-12.2%90.3%
 Jul-21Jul-20Y-O-YShare
MG2,2462,312-2.9%4.3%
Ford2,1242,323-8.6%4.1%
GWM32000.6%
Hyundai226308-26.6%0.4%
Porsche12149+146.9%0.2%
Kia16120-86.7%0.0%
Peugeot1335-62.9%0.0%
Chevrolet0201-100.0%0.0%
TATA018-100.0%0.0%
Proton000.0%
Daewoo000.0%
Mercedes000.0%
BMW000.0%
Volvo000.0%
Other makers3729+27.6%0.1%
Total52,44259,335-11.6%100.0%

PASSENGER CAR SALES

 Jul-21Jul-20Y-O-YShare
Toyota4,4675,042-11.4%26.8%
Honda6,0655,217+16.3%36.3%
Mazda1,2781,905-32.9%7.7%
Nissan1,2522,136-41.4%7.5%
Mitsubishi1,2051,820-33.8%7.2%
Suzuki1,1601,898-38.9%7.0%
Subaru01-100.0%0.0%
Japanese makes15,42718,019-14.4%92.4%
 Jul-21Jul-20Y-O-YShare
MG1,119299+274.2%6.7%
Porsche12149+146.9%0.7%
KIA15115-87.0%0.1%
Other makers411-63.6%0.0%
Ford37-57.1%0.0%
Hyundai000.0%
Proton000.0%
Peugeot000.0%
Mercedes000.0%
BMW000.0%
Volvo000.0%
Total16,68918,500-9.8%100.0%

COMMERCIAL VEHICLE SALES

 Jul-21Jul-20Y-O-YShare
Isuzu13,68015,477-11.6%38.3%
Toyota12,56512,511+0.4%35.1%
Ford2,1212,316-8.4%5.9%
Mitsubishi2,0003,100-35.5%5.6%
MG1,1272,013-44.0%3.2%
Hino1,045813+28.5%2.9%
Honda893817+9.3%2.5%
Mazda8341,135-26.5%2.3%
Nissan4991,864-73.2%1.4%
GWM32000.9%
Suzuki242167+44.9%0.7%
Hyundai226308-26.6%0.6%
Subaru14637+294.6%0.4%
Other makers4118+127.8%0.1%
Peugeot1335-62.9%0.0%
KIA15-80.0%0.0%
Chevrolet0201-100.0%0.0%
TATA018-100.0%0.0%
Mercedes000.0%
Total35,75340,835-12.4%100.0%

ONE-TON PICKUP SALES

 Jul-21Jul-20Y-O-YShare
Isuzu12,40114,317-13.4%44.6%
Toyota10,56310,423+1.3%38.0%
Ford2,1212,316-8.4%7.6%
Mitsubishi1,9793,100-36.2%7.1%
Nissan3761,581-76.2%1.4%
MG296682-56.6%1.1%
Mazda8082-2.4%0.3%
Chevrolet0193-100.0%0.0%
TATA013-100.0%0.0%
Total27,81632,707-15.0%100.0%

Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.

PURE PICKUP SALES

 Jul-21Jul-20Y-O-YShare
Isuzu11,45813,800-17.0%45.6%
Toyota9,4609,479-0.2%37.7%
Ford1,8921,891+0.1%7.5%
Mitsubishi1,5852,241-29.3%6.3%
Nissan3501,346-74.0%1.4%
MG296682-56.6%1.2%
Mazda8082-2.4%0.3%
Chevrolet0186-100.0%0.0%
TATA013-100.0%0.0%
Total25,12129,720-15.5%100.0%

PPV SALES

 Jul-21Jul-20Y-O-YShare
Toyota1,103944+16.8%40.9%
Isuzu943517+82.4%35.0%
Mitsubishi394859-54.1%14.6%
Ford229425-46.1%8.5%
Nissan26235-88.9%1.0%
Chevrolet07-100.0%0.0%
Total2,6952,987-9.8%100.0%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย


●   ยอดจำหน่าย เดือนมกราคม 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนมีนาคม 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนเมษายน 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนพฤษภาคม 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนมิถุนายน 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนกรกฎาคม 2564.
●   ยอดจำหน่าย เดือนสิงหาคม 2564.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
●   ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2563