January 22, 2022
Motortrivia Team (9747 articles)

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ลงนาม 3 ฝ่าย พัฒนาบุคลากรยานยนต์ไฟฟ้า

ประชาสัมพันธ์

●   เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย นำโดย นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เเละ ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในกรอบความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในประเทศไทย

●   โดยในกรอบบันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศไทยมีการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาการกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 2.5) ปัญหาโลกร้อนจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อากาศ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการใช้งานและการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน อันจะนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมต่อไป ร่วมกันส่งเสริมการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านการดำเนินการจัดกิจกรรม ประกวด/แข่งขัน การฝึกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างทักษะด้านยานยนต์ไฟฟ้าของบุคลากรผ่านการปฏิบัติงานในเครือข่ายอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ

จากซ้ายไปขวา : ดร.กาญจนา วาณิชกร รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เเละนายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

●   ซึ่งหน้าที่ของ ทั้ง 3 ฝ่าย จะประกอบไปด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ สนับสนุนการต่อยอดและนำความรู้ที่เกิดจากโครงการความร่วมมือไปเป็นข้อมูลเพื่อรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคน

●   สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ทำหน้าที่ ร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนการศึกษาวิจัยและออกแบบนโยบายและมาตรการด้านการสร้างและพัฒนาบุคลากร และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างระบบนิเวศและปัจจัยเอื้อในการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม

●   ในส่วนของ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จะทำหน้าที่กำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า กระตุ้นและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในยานยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบ ทั้งด้านการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ เช่น ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต (EVAT x EGAT Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunity) ทั้งในภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาโดยความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา การไฟฟ้านครหลวง บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประเทศไทย และบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด รวมไปถึงการสนับสนุนการจัดอบรมทางวิชาการ (International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition – iEVTech) ที่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานทุกปี โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกมานำเสนอข้อมูลและองค์ความรู้

●   ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมทำการสนับสนุน ต่อยอดและนำความรู้ที่เกิดจากโครงการความร่วมมือนี้ ไปเป็นข้อมูลเพื่อรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคน และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

●   สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวว่า “ทางสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พร้อมร่วมดำเนินการ ส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัยและออกแบบนโยบาย และมาตรการด้านการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์สมัยใหม่ ให้สามารถสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังกล่าว รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยเอื้อเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ในระดับอุตสาหกรรม”

●   ด้านนายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า “ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมกับอีก 2 องค์กรชั้นนำ ได้เเก่ กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งกรอบความร่วมมือนี้ ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เชื่อมั่นว่า จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านบุคลากรในประเทศ ให้มีองค์ความรู้ด้านยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการผลิตและการจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค อีกทั้งเมื่อมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเเล้ว จะช่วยทำให้ประชาชนหันมาสนใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือยานยนต์ที่มาจากพลังงานสะอาดมากขึ้น และจะช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคตต่อไป”

●   ซึ่งระยะเวลากรอบความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในประเทศไทยนี้ มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งเเต่วันที่ลงนามร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย

เกี่ยวกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

●   สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเป็นสมาคมที่ไม่เเสวงหาผลกำไร โดยเเนวทางของสมาคมมุ่ง ส่งเสริมเเละสนับสนุนการเเลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้าน เทคโนโลยีเเละ นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาข้อบังคับ มาตรฐานเเละการดำเนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในปัจจุบันสมาคมมี คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ ทำหน้าที่นายกสมาคม เเละมีสมาชิกที่มาจากภาคเอกชน สถาบันศึกษา รัฐวิสาหกิจ เเละบุคคลทั่วไป รวมทั้งสิ้น กว่า 273 รายโดยทางสมาคมมีการกำหนดการจัดการประชุม ในทุกๆเดือนเเละมีการเเบ่ง คณะทำงานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนเเละส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงเเละยั่งยืน

●   สนใจติดตามข่าวสารของสมาคมได้ที่ www.evat.or.th   ●