January 29, 2022
Motortrivia Team (7928 articles)

MG จัดการแข่งขันทักษะพนักงาน MG Skill Contest ประจำปี 2021

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย จับมือผู้จำหน่ายทั่วประเทศ จัดการแข่งขันทักษะฝีมือพนักงาน หรือ “MG Skill Contest” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมเดินหน้าเสริมประสิทธิภาพด้านการบริการและการขายให้ดียิ่งขึ้นเพื่อมอบ“สิ่งที่ดียิ่งกว่า” ให้ลูกค้า

●   จากเจตนารมณ์ในการดำเนินงานที่พร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้ได้มาซึ่ง “สิ่งที่ดียิ่งกว่า” สำหรับลูกค้า ทำให้เอ็มจีมุ่งมั่นในการยกระดับการบริการให้เหนือกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าขยายโชว์รูมและศูนย์บริการอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันมีอยู่กว่า 150 แห่งทั่วประเทศ พร้อมยกระดับงานบริการหลังการขาย “Passion Service” ที่พร้อมให้บริการ ณ ศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศและผ่านบริการ MG Mobile Service

●   ทั้งนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการของผู้จำหน่าย ทางเอ็มจีจึงได้จัดการแข่งขันทักษะพนักงาน MG Skill Contest ขึ้น ซึ่งนอกจากจะสามารถคัดเลือกพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้จำหน่ายที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ แล้ว การแข่งขันดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดแนวทางการพัฒนา การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานของผู้จำหน่ายและการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

●   สำหรับการแข่งขัน MG Skill Contest “Powering of Change” จัดขึ้นในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันทักษะการขายด้านที่ปรึกษาการขาย การแข่งขันทักษะการบริการด้านที่ปรึกษาการบริการ การแข่งขันทักษะการบริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะการบริการด้านการจัดการงานอะไหล่ การแข่งขันทักษะการบริการด้านการประกันคุณภาพ และการแข่งขันทักษะการบริการ ด้านเทคนิคและงานซ่อม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้จัดจำหน่าย 150 แห่งทั่วประเทศ ในการส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขัน

●   สำหรับการแข่งขันทักษะการขายและการบริการในแต่ละประเภท ได้ผู้ชนะ ดังนี้

 1. รางวัลด้านที่ปรึกษาการบริการ
  1.1 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ : น.ส. ภัสธ์สรณ์ วุฒิประเสริฐ (บ. เอ็มจี ไฮเทค ทีแอนด์เอ็น จำกัด)
  1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: น.ส. ภูริชญา ผดุงทอง (บ. เอ็มจี ลักซูรี่หาดใหญ่ สาขาเมืองสงขลา)
  1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: นาย ธนพัฒน์ เสริมใหม่ (บ. อารีมิตรเอ็มจี จำกัด)
  1.4 รางวัลพนักงานผลงานยอดเยี่ยม 2564 : น.ส. สุพรรษา ราชประสิทธิ์ (บ. ร่วมใจเอ็มจี หนองบัวลำภู)
 2. รางวัลด้านลูกค้าสัมพันธ์
  2.1 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ : น.ส. จิตรา หนูเส้ง (บ. เอ็มจี ลักซูรี่หาดใหญ่ สาขากาญจนวณิชย์)
  2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : น.ส. สุชาดา ถิ่นใหญ่ (บ. เอ็มจี 824 จำกัด)
  2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : น.ส. ศรีวัลลภ อาจณรงค์ (บ. เอ็มจี ลักซูรี่หาดใหญ่ สาขาลพบุรีราเมศร์)
  2.4 รางวัลพนักงานผลงานยอดเยี่ยม 2564 : น.ส. ธัญลักษณ์ แดงร่า (บ. วี.จี. คาร์ สาขากระบี่)
 3. รางวัลด้านการจัดการงานอะไหล่
  3.1 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ : น.ส. รัชดาภรณ์ ปัญญารักษ์ (บ. เบสออโต้เซลส์ สาขาเพชรเกษม)
  3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นาย ศุภณัฐ์ วิชญ์เลิศปัญญา (บ. เอ็มจี มิตรแท้ สุราษฎร์ธานี จำกัด)
  3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นาย มนตรี มากมี (บ. เบสออโต้เซลส์ สาขาพัทยา จำกัด)
  3.4 รางวัลพนักงานผลงานยอดเยี่ยม 2564 : น.ส. ปานเนตร ด้วงนิล (บ. เอ็มจี พัทลุง จำกัด)
 4. รางวัลด้านการจัดการงานรับประกันคุณภาพ
  4.1 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ : น.ส. กฤตพร เต้นลือ (บ. แมกซัสมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด)
  4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : น.ส. ณันท์นภัส คุณแสน (บ. เบสออโต้เซลส์ สาขาหางดง)
  4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : น.ส. กัลยา ยิ้มเจริญ (บ. เบสออโต้เซลส์ สาขาพัทยา)
  4.4 รางวัลพนักงานผลงานยอดเยี่ยม 2564 : นาย นัฐพล สุริวงศ์ (บ. เบสออโต้เซลส์ สาขาเพชรเกษม)
 5. รางวัลด้านเทคนิคและงานซ่อม
  5.1 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ : นาย พจชระ อินทร์ปิ่น (บ. เอ็มจี สุโขทัย จำกัด)
  5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นาย ภาณุวัฒน์ แก้วแป้น (บ. เอ็มจี ลักซูรี่หาดใหญ่ สาขาสุราษฎร์ธานี)
  5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นาย ภาคิน คงประดิษฐ์ (บ. แมกซัสมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด)
  5.4 รางวัลพนักงานผลงานยอดเยี่ยม 2564 : นาย อนุวัตน์ สุดทองคง (บ. เอ็มจี ลักซูรี่หาดใหญ่ สาขากาญจนวณิชย์)
 6. รางวัลด้านที่ปรึกษาการขาย
  6.1 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ : นาย อำพล ลาวทอง (บ. เบสออโต้เซลส์ สาขาเพชรเกษม)
  6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นาย วสันต์ ปันคำ (บ. เบสออโต้เซลส์ สาขาแม่โจ้)
  6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นาย วัฒนา ทองทิพย์ (บ. วี.จี. คาร์ สาขากระบี่)
  6.4 รางวัลพนักงานผลงานยอดเยี่ยม 2564 : นาย ยุทธพิชัย คนองดี (บ. อยุธยาแกรนด์เอ็มจีเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด)