May 28, 2022
Motortrivia Team (10356 articles)

โตโยต้า ถนนสีขาว รับรางวัล Prime Minister Road Safety Award

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “องค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน (Prime Minister Road Safety Award)” ประจำปี 2565 จากโครงการ “โตโยต้า ถนนสีขาว” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ให้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมี นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนรับมอบ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

●   โครงการ “โตโยต้า ถนนสีขาว” เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ดำเนินงานต่อเนื่องมากว่า 34 ปี มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยแนวคิดการสร้าง “สังคมคนขับรถดี” ผ่านการปลูกฝัง “วินัยและน้ำใจ” ในการขับขี่ ผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ การจัดทำคู่มือและจัดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย (Toyota Mobility Driving) เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะการขับขี่เพื่อนำไปสู่การลดจำนวนอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั่วไป การสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชน การดำเนินโครงการ Toyota Campus Challenge เพื่อให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้จัดทำแผนประกวดโครงงานและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยของตน ตลอดจนการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการปรับปรุงจุดเสี่ยงบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

●   การเข้ารับมอบรางวัล “องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน (Prime Minister Road Safety Award)” ปี 2565 ในครั้งนี้ นับเป็นการรับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยบนท้องถนน

●   โดยโครงการ โตโยต้าถนนสีขาว มุ่งเน้นการทำกิจกรรม เพื่อปรับปรุง 3 ปัจจัยที่มีผลกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงปีที่ผ่านมา ดังนี้

●   1. ปัจจัยด้านคน : ปลูกฝังจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย และพัฒนาทักษะผู้ขับขี่อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมการอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน (Safe Eco Driving) และ หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย หรือ Toyota Mobility Driving (MOD)

●   ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์โตโยต้า เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่รถยนต์ และผู้ที่ขับรถยนต์ได้แล้วแต่สนใจเพิ่มเติมทักษะในการขับขี่ปลอดภัย

●   การพัฒนาคู่มืออบรมการขับขี่ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม บูรณาการเนื้อหาด้านการขับขี่ปลอดภัยของบริษัทฯ และกรมการขนส่งทางบก และนำแจกจ่ายไปยังขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

●   Milky Way School Visit รณรงค์ให้ความรู้ และปลูกฝังวินัยจราจรแก่เด็ก และเยาวชนในโรงเรียนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

●   เมืองจราจรจำลอง (White Road Theme Park) ศูนย์การเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับกฎ วินัยจราจร และน้ำใจบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงเป็นการขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ครอบครัว และชุมชนใกล้เคียง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

●   กิจกรรม Campus Challenge ต่อเนื่องสู่ปีที่7 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดแผนและลงมือทำในการลดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม

●   การรณรงค์ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญของไทย

●   2. ปัจจัยด้านรถ : เตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนการเดินทางในทุกเทศกาล

●   จัดกิจกรรมตรวจเช็กความพร้อมของรถยนต์ฟรี ก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ ที่ศูนย์บริการ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ รวมถึงการให้บริการจุดพักรถ ณ บริเวณทางหลวงขาออกไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจ รวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจมีสาเหตุมาจากสภาพรถยนต์ที่ไม่พร้อมใช้งาน ในช่วงที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด

●   3. ปัจจัยด้านถนน : ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุ

●   โครงการถนนแห่งความปลอดภัยบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดยร่วมมือกับ อบต.หัวสำโรง นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (TARC) เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้ใช้รถถนนภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา

●   โครงการถนนแห่งความปลอดภัยบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 31 จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้ความร่วมมือกับกรมทางหลวง แขวงฯ ฉะเชิงเทรา และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (TARC) จัดทำป้ายเตือนจับความเร็ว Your Speed และเสาไฟจราจรแบบคร่อมเลน เพื่อสาธารณประโยชน์

●   ทั้งนี้ ในโอกาสที่ดำเนินงานในประเทศไทยครบรอบ 60 ปี ในปีนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ยังคงยึดมั่นในการขับเคลื่อนความสุขและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของสังคมภายใต้ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals) โดยมีโครงการโตโยต้า ถนนสีขาว เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และจะมีการขยายผลไปสู่ความร่วมมือกับมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) ในการนำระบบการจราจรอัจฉริยะเข้าไปพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบการจราจร และมีแผนการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยการปรับปรุงจุดเสี่ยง จำนวน 60 จุด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อสานต่อพันธกิจในการสร้าง “สังคมคนขับรถดี” ให้เกิดแก่สังคมไทยต่อไป

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โตโยต้า ในประเทศไทย เชิญได้ที่ www.toyota.co.th