July 1, 2022
Motortrivia Team (10322 articles)

Honda เริ่มพัฒนาแอพฯ CANDEE ต่อยอดเทคโนโลยีบล็อกเชน

ประชาสัมพันธ์

●   เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล เนื่องจากการทำธุรกรรมมีความสะดวก ปลอดภัย และน่าเชื่อถือสูง ภาคส่วนต่างๆ จึงให้ความสนใจและนำมาใช้ในหลากหลายกิจกรรม เช่นเดียวกับ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานคณะกรรมการ ที่ได้ริเริ่มแอปพลิเคชัน CANDEE โดย “CAN” มาจาก “สามารถ” และ “DEE” มาจาก “ทำความดี” เพื่อให้การทำความดีและการใส่ใจสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้และทำได้โดยง่าย และจะได้รับโทเคนดิจิทัลจากการร่วมกิจกรรม CSR และกิจกรรมเพื่อสุขภาพของคนในองค์กร โดยร่วมกับ บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด บริษัทที่มีความแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีบล็อกเชนในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน และขยายต่อยอดการใช้งานสู่องค์กรภายนอก ไปยังคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นคอมมิวนิตี้พาร์ตเนอร์รายแรกของ CANDEE Ecosystem

●   นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฮอนด้าในฐานะผู้ริเริ่มแอปพลิเคชัน CANDEE ซึ่งเกิดจากจุดเริ่มต้นเมื่อ 3 ปีก่อน โดยการรวมกลุ่มคนรุ่นใหม่จากหลายหน่วยงานในองค์กรให้มาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นเทคโนโลยีหลักในอนาคต และจะสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจฮอนด้าได้ จึงเกิด Blockchain Innovative Technology (BIT) ขึ้น ซึ่งถือเป็นโปรเจกต์ของคนรุ่นใหม่ในฮอนด้าที่ได้เริ่มต้นศึกษาเทคโนโลยีบล็อกเชน และท้ายสุดได้เลือกไอเดีย Time Banking มาพัฒนาจนเกิดเป็นแอปพลิเคชัน CANDEE โดยได้ร่วมมือกับบิทคับ พาร์ตเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องบล็อกเชน ช่วยให้คำปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยี ร่วมพัฒนาระบบการทำงานของ CANDEE ให้ตอบโจทย์และง่ายต่อการใช้งาน และได้เพิ่มเติมเทรนด์การดูแลสุขภาพซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคโควิด-19 โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มพนักงานฮอนด้า ผมมองว่าความดีไม่ควรจำกัดในกลุ่มเล็กๆ สามารถขยายออกไปให้เกิดเป็นคอมมิวนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นได้ เพื่อให้เกิด Ecosystem ของ CANDEE ในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ส่งเสริมการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ และสร้างความคุ้นเคยในการสัมผัสกับเทคโนโลยีบล็อกเชนอีกทางหนึ่ง”

●   แอปพลิเคชัน CANDEE เป็นการบันทึกและสะสมกิจกรรมการทำความดีและกิจกรรมเพื่อสุขภาพของพนักงานฮอนด้าผ่านโทเคนทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ โซเชียลโทเคน (Social Token) คอมปะนีโทเคน (Company Token) ฟิตโทเคน (Fit Token) และฮาร์ตโทเคน (Heart Token) โดยฮอนด้าเริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน CANDEE ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจำนวนมาก และมีแผนขยายคอมมิวนิตี้ของ CANDEE ให้ใหญ่ขึ้น

●   นายภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด กล่าว ว่า “การร่วมมือกับฮอนด้าเป็นการตอบโจทย์การมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดย CANDEE เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่น่าสนใจ โดยเริ่มจากการให้พนักงานฮอนด้ามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมพร้อมรับโทเคนดิจิทัลเป็นรางวัลก่อน ซึ่งผมเชื่อว่าจะสามารถต่อยอดเป็นประโยชน์ในวงกว้าง โดยเทคโนโลยีจากทาง Bitkub Chain จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการใช้งาน CANDEE อย่างลงตัว ด้วยการสร้างบทบาทใหม่ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน CANDEE ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการบันทึกข้อมูล หรือการเก็บและนำโทเคน CANDEE ไปต่อยอดการใช้งานเพิ่มเติมในอนาคต พร้อมทั้งสร้าง Use Case ใหม่ และจะเป็นเรื่องดีต่อ Ecosystem บน Bitkub Chain”

●   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องสุขภาพตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของแอปพลิเคชัน CANDEE จึงได้พูดคุยกับทางฮอนด้า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขยายคอมมิวนิตี้การทำความดีและสุขภาพให้แข็งแกร่งต่อไป

●   ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีเจตนารมณ์ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งศาสตร์ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อยกระดับสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health & Wellness) ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและติดตามประเมินผลทางสุขภาพของตนเองและสร้างความรู้เท่าทันทางสุขภาพ โดยได้ริเริ่มจัดทำ Good Health Application by MUMT ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลทางสุขภาพที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และทำนายสถานะทางสุขภาพในอนาคต เพื่อให้การดูแลสร้างเสริมสุขภาพบังเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ความร่วมมือกับฮอนด้าและบิทคับในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสามหน่วยงานจะสามารถใช้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ต่างๆ เข้ามาช่วยกันสร้าง Ecosystem เพื่อการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะของชาวไทย ผ่านการเชื่อมโยงและขยายผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี โดยอาศัยต้นทุนเดิมของ CANDEE ที่มีความพร้อมในการใช้งาน และมีเทคโนโลยีบล็อกเชนในจัดการธุรกรรมต่างๆ โดยมีการใช้โทเคนเข้ามาช่วยในการเก็บสะสมแต้ม และแลกของรางวัลได้ในแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในองค์กร และเข้ามาช่วยขยายขอบเขตการทำงานบนแพลตฟอร์มเครือข่ายที่ทันสมัยที่ทางบิทคับได้พัฒนาขึ้น”

●   การผนึกกำลังของพาร์ตเนอร์ที่แข็งแกร่งในแต่ละธุรกิจในครั้งนี้ ทั้ง ฮอนด้า ผู้ริเริ่มและทำให้เกิดแอปพลิเคชัน CANDEE บิทคับ ทีมนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีบล็อกเชน และการต่อยอดไปสู่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของแอปพลิเคชัน CANDEE ที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งใน CANDEE Ecosystem เพื่อเป้าหมายในการขยายสังคมแห่งการทำความดีและการใส่ใจสุขภาพในรูปแบบไม่แสวงหากำไร ออกไปอย่างไม่มีสิ้นสุด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม     ●