July 11, 2022
Motortrivia Team (7961 articles)

Toyota เริ่มโครงการพัฒนาทักษะบุคลากร 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ประชาสัมพันธ์

●   นายสมคิด ประดิษฐ์กำจรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายสมชาย จักร์กรีนทร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทย – เยอรมัน (Thai-German Institute) และ ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Human Development Center) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถาบันไทย – เยอรมัน มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเทคนิคชั้นนำ 10 แห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการดำเนินโครงการ “การพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยี ยานยนต์ การผลิต และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโตโยต้า ตลอดจนร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นอื่นๆ แก่บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้ตรงกับความต้องการของ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารพนาเวศ โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

●   โครงการ “การพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย” เป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถาบันไทย – เยอรมัน พร้อมด้วย มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเทคนิคชั้นนำ 10 แห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และถือเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยเป้าหมายของความร่วมมือในครั้งนี้ ทางโตโยต้ามุ่งหวังที่จะนำเอาองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยียานยนต์ การผลิต และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มาถ่ายทอดให้แก่บรรดา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรต่างๆ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และเตรียมความพร้อมให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นอื่นๆ จากประสบการณ์ตรงของบุคลากรภายในบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้แก่บรรดาบุคลากรเหล่านี้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

●   สำหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้พร้อมรองรับต่อความต้องการแรงงาน ได้แก่:

 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 9. อุตสาหกรรมดิจิทัล
 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 11. อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 12. อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา

●   ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงานที่ทางโตโยต้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บรรดาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบไปด้วย 2 โครงการหลัก ได้แก่:

●   1. โครงการส่งอาจารย์เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่สถาบันการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ สถาบันไทย-เยอรมัน ในการจัดสรรคณะผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกสอน ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บรรดา นักเรียน นักศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ภายใต้ 2 หัวข้อหลัก อันได้แก่

●   1.1). โรงงานอัจฉริยะ หรือ “Smart Factory” เป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ IoT (Internet of Things) เข้ามาบริหารจัดการภายในโรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างการทำงานที่เป็นระบบแบบอัตโนมัติ (Automation) ยกระดับคุณภาพของชิ้นงาน แต่ใช้กำลังคนที่น้อยลง

●   1.2). การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต หรือ “Productivity Improvement” เป็นการนำวิถี “การผลิตแบบโตโยต้า” มาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตที่ได้รับการยอมรับและถูกนำไปประยุกต์ใช้ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการผลิตที่ครบทั้งมาตรฐาน และคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการ ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ, ผลผลิต, ต้นทุน และการพัฒนาบุคลากร

●   สถาบันการศึกษา 7 แห่ง ที่เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวกับทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้แก่:

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
 3. มหาวิทยาลัยบูรพา
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 5. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 6. วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง
 7. วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม

●   2. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้อุตสาหกรรมยานยนต์ หลักสูตรการบำรุงรักษายานยนต์สมัยใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถาบันไทย-เยอรมัน  และสถาบันการศึกษา 3 แห่ง ในเขตพื้นที่ EEC อันได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยเทคนิคบางแสน และ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในการพัฒนา “หลักสูตรการบำรุงรักษายานยนต์สมัยใหม่” ให้กับผู้ประกอบการภายใต้อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มแรงงานช่างเทคนิคเพื่อให้มีความพร้อมในการก้าวสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เสริมสร้างความรู้และทักษะในการตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงพื้นฐานให้กับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสม (Hybrid Vehicle), ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle) และเทคโนโลยีการจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management System) เป็นต้น

●   สำหรับความร่วมมือในการดำเนินโครงการ “การพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย”  ในครั้งนี้ ตั้งเป้าหมายเพื่อจะช่วยพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรระยะสั้น ที่ต้องการยกระดับทักษะของบุคลากร หรือนักศึกษาที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยร่วมกันออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานของบริษัทฯด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศไทย ภายหลังจากการประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทฯ ในโอกาสการดำเนินงานในประเทศไทยครบรอบ 60 ปี ที่ยังคงยึดมั่นในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนความสุขสู่ผู้คนและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของสังคมภายใต้ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และมุ่งหวังว่าการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ โดยมีส่วนช่วยสร้างเสริมทักษะและศักยภาพที่สำคัญที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับแผนงานและความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยผลักดันอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.toyota.co.th