January 11, 2023
Motortrivia Team (8504 articles)

Toyota มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 แก่นักศึกษาธรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์

●   คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา พร้อมคณาจารย์ และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา ณ อาคารโดมบริหาร ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ ด้วยการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยผ่านการมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต โดยได้จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 50 มีนักศึกษาได้รับทุนแล้วทั้งสิ้น 1,010 ทุน คิดเป็นมูลค่า 20,176,800 บาท

●   ในปีนี้มีนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 12 ทุน รวมมูลค่า 960,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 ทุน มูลค่า 400,000 บาท
  • คณะศิลปศาสตร์ (ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 ทุน มูลค่า 80,000 บาท
  • คณะอื่นๆ จำนวน 6 ทุน มูลค่า 480,000 บาท
  • รวมทั้งสิ้น จำนวน 12 ทุน มูลค่า 960,000 บาท

●   นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสังคมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมส่งเสริม และขับเคลื่อนสังคมไทยในหลากหลายมิติ อาทิ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด ทั้งการแบ่งปันความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว” การแบ่งปันความรู้ และรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ผ่านโครงการ “โตโยต้าถนนสีขาว” การแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ ผ่านโครงการ “โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์” รวมถึงแบ่งปันโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ผ่านมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

●   โตโยต้า จะมุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมให้ดีขึ้น ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาที่เป็นผู้รับในวันนี้ จะได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเป็นผู้ให้แก่สังคมในวันข้างหน้า โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นกลไกส่วนหนึ่งที่จะร่วมผลักดันให้สังคมไทยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ต่อไปในอนาคต         ●