March 23, 2023
Motortrivia Team (10363 articles)

Toyota มอบทุนแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์

●   คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 โดยมี อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ พร้อมคณาจารย์ และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา อันเป็นรากฐาน ที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น โตโยต้า จึงดำเนินธุรกิจควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืน รวมถึงเสริมสร้าง ความสุขของผู้คนในสังคม ด้วยการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก และเยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 50 ปี

●   โดยโตโยต้า ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 1,603 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 20,562,000 บาท ซึ่งในปีนี้มีนิสิตได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 12 คน รวมเป็นมูลค่า 960,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 80,000 บาท
  • คณะอักษรศาสตร์ จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 80,000 บาท
  • คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 80,000 บาท
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 80,000 บาท
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 80,000 บาท
  • คณะจิตวิทยา จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 80,000 บาท
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 80,000 บาท

●   โตโยต้า ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนด้านการศึกษาต่อไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างครอบคลุม และเท่าเทียม ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) อันจะนำมาซึ่งการช่วยยกระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปิดช่องว่างทางสังคม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญาและสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป         ●